THÔNG TRI SỐ 20-TT/TU NGÀY 22/7/2014

Email In PDF.

CỦA TỈNH ỦY NINH BÌNH VỀ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ V

NHIỆM KỲ 2014 - 2019 

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng xây dựng tổ chức Hội có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định được vị thế trong nền văn học nghệ thuật cả nước. Đội ngũ văn nghệ sỹ luôn bám sát thực tiễn, sáng tác nhiều tác phẩm, phản ánh sinh động, chân thực đời sống xã hội. Các chuyên ngành, chi hội hoạt động đồng đều; đã có nhiều tác phẩm có thành tích, chất lượng cao, đạt giải thưởng quốc gia và quốc tế, qua đó góp phần vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn thiếu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao cả về tư tưởng và nghệ thuật, chưa phản ánh sâu sắc hiện thực cuộc sống, mang đậm dấu ấn vùng đất và con người Ninh Bình, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Để tổ chức thành công Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW, ngày 10/10/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 115-CV/LH, ngày 13/3/2014 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam về Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 21/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đồng thời tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, để đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ giới hạn trong đội ngũ văn, nghệ sỹ mà cả trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế phấn khởi, sôi nổi trong học tập, lao động và sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 và những năm tiếp theo.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm tốt việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội, có số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển và thực sự là những đại biểu tiêu biểu; nhất là việc lựa chọn những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội, phải có uy tín, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng quy tụ, tập hợp đội ngũ văn nghệ sỹ, bảo đảm theo Quy định số 284-QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Quy định về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật”.

4. Ban Thường vụ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện trình Đại hội; báo cáo tổng kết cần đánh giá, phản ánh đúng tình hình, nêu bật những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích kỹ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Hội và hoạt động sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ. Trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, nhằm đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, phấn đấu tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị nhân văn, dân chủ và có tác dụng giáo dục tốt. Chống những biểu hiện sáng tác lệch lạc, trái với tôn chỉ, mục đích của Hội.

Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 cần phải được chuẩn bị chu đáo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Thời gian tiến hành đại hội: Trong tháng 12/2014.

5. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức thành công Đại hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Thông tri và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

thiet ke ong nhua tai tphcm mua bán đàn guitar tai tphcm du an Can ho Scenic Valley phu my hung mua container văn phòng gia re thiet ke ong nhua tai tphcm mua bán đàn guitar tai tphcm du an Can ho Scenic Valley phu my hung mua container văn phòng gia re