Văn bản

Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình

Email In PDF.

Ngày 01 tháng 7 năm 2015, Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh họp, tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá hoạt động công tác văn học nghệ thuật 6 tháng đầu năm, bàn ph­ương h­ướng công tác văn học nghệ thuật 6 tháng cuối năm và triển khai một số công tác khác.

Đọc thêm...

ĐIỀU LỆ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH NINH BÌNH

Email In PDF.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 

 
 
 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

 

ĐIỀU LỆ

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH NINH BÌNH

Đọc thêm...

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới"

Email In PDF.

BỘ CHÍNH TRỊ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 23-NQ/TW

               Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) của Đảng ta đã nêu lên mục tiêu và những nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó, văn học, nghệ thuật là một bộ phận rất quan trọng.

Trong thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, văn học, nghệ thuật nước nhà đứng trước những thời cơ, vận hội lớn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức mới gay gắt.

Nhằm phát huy vai trò, sứ mệnh cao quý của văn học, nghệ thuật và của đội ngũ văn nghệ sĩ, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đọc thêm...

Quyết định về việc thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

Email In PDF.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BINH

 

Số 626/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------***-----------------

Ninh Bình, ngày 28 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

V/v thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994

- Căn cứ chỉ thị số 01/CT ngày 5/1/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

- Căn cứ quyết định số 82/ QĐ-TU ngày 16/3/1993 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình về việc thành lập và hoạt động của Hội văn học nghệ thuật.

 

Đọc thêm...