bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh rộng lớn – Comparative và đối chiếu nhất – Superlative là nhị công ty điểm ngữ pháp được dùng khá phổ cập nhập giờ Anh tiếp xúc hằng ngày và cả trong những kỳ thi đua, đánh giá như IELTS, nhất là nhập dạng IELTS Writing Task 1.

Hôm ni, IELTS Vietop mời mọc chúng ta nằm trong khối hệ thống lại kỹ năng về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ Anh qua quýt một số bài bác tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất sau đây.

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

bài tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Tổng quan tiền về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ Anh

Câu đối chiếu là câu dùng cách thức so sánh sự vật, vấn đề này với việc vật, vấn đề không giống ở một góc cạnh cụ thế này bại liệt, với mục tiêu đối chiếu hoặc nhấn mạnh vấn đề nội dung của câu. 

Mời chúng ta nhìn qua ví dụ bên dưới đây:

“Do you prefer (thích hơn) this shirt or that shirt?” (Bạn mến cái áo này hoặc cái áo kia?)

“Hmm, this shirt is smaller than vãn that one, I don’t think it will fit má.” (Hừm, cái áo này nhỏ rộng lớn cái bại liệt, tôi ko suy nghĩ nó sẽ bị vừa phải với tôi.)

“But this shirt has a brighter colour, doesn’t it? And that shirt is more costly…” (Nhưng cái áo này còn có màu tươi sáng rộng lớn, nên không? Và cái áo bại liệt giắt hơn…)

“Well, I think the one over there is the most expensive one.” (Chà, tôi suy nghĩ cái ở đằng bại liệt là cái giắt nhất.)

→ quý khách hàng rất có thể thấy trong khúc đối thoại bên trên vẫn bao hàm 2 công ty điểm ngữ pháp So sánh rộng lớn – Comparative và đối chiếu nhất – Superlative.

So sánh rộng lớn (Comparative)

E.g.: This shirt is more expensive than vãn that one. (Cái áo này giá thành cao hơn cái áo kia)

So sánh nhất (superlative)

E.g.: This shirt is the most expensive. (Cái áo này là giắt nhất)

Trước khi cút nhập về 2 công ty điểm ngữ pháp này, tao tiếp tục lần hiểu về tính chất kể từ cộc – tính kể từ nhiều năm và trạng kể từ cộc – trạng kể từ nhiều năm, những loại kể từ này được dùng nhập câu đối chiếu.

Tính kể từ cộc và tính kể từ dài 

Tính kể từ ngắn là tính kể từ với một âm tiết như good, bad, short, tall,… hoặc với hai âm tiết kết cổ động vì chưng –y, –le,–ow, –er, et, ví như clever, sweet,…

Tính kể từ dài là những tính kể từ với kể từ ba âm tiết trở lên, ví như beautiful, intelligent, expensive, confident,…

Trạng kể từ cộc và trạng kể từ dài

Trạng kể từ ngắn là trạng kể từ với một âm tiết, như near, far, slow, fast, hard, right, wrong,…

Trạng kể từ dài là trạng kể từ với hai âm tiết trở lên trên, như beautifully, quickly, kindly,…

So sánh rộng lớn – Comparative

Khi sử dụng So sánh rộng lớn – Comparative tức là tao đối chiếu 2 hoặc nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ,… cùng nhau dựa vào một tiêu chuẩn này bại liệt, và một sự vật, hiện tượng kỳ lạ sẽ có được đặc thù HƠN những sự vật, hiện tượng kỳ lạ còn lại

Ta với nhị dạng công thức sau:

Dạng 1 – với tính kể từ, trạng kể từ ngắn: S + V + “short” adj/adv + -er + than vãn + O

Tính kể từ, trạng kể từ cộc => tăng -er vào sau cùng đuôi

E.g.: My brother is taller than má. (Em trai tôi cao hơn nữa tôi.)

He runs faster than má. (Anh tao chạy nhanh chóng rộng lớn tôi.)

Dạng 2 – với tính kể từ, trạng kể từ dài: S + V + more + “long” adj/adv + than vãn + O

Tính kể từ, trạng kể từ dài=> tăng more nhập trước

E.g.: Alex is more handsome than vãn his brother. (Alex đẹp mắt trai rộng lớn em anh tao.)

He sings more beautifully than vãn her. (Anh tao hát hoặc là hơn cô tao.)

Và chúng ta có thể tăng những trạng kể từ như far, much, a bit, a little, a lot, … nhằm trượt nghĩa hoặc nhấn mạnh vấn đề mang đến câu đối chiếu rộng lớn.

E.g.: Alex is much more handsome than vãn his brother. (Alex đẹp mắt trai rộng lớn em anh tao nhiều.)

Tham khảo:

Cấu trúc the more … the more … nhập Tiếng Anh

Thực hành bài bác tập luyện về đối chiếu rộng lớn có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

So sánh nhất – Superlative

Khi sử dụng So sánh nhất – Superlative tức là tao đối chiếu nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ,… cùng nhau dựa vào một tiêu chuẩn này bại liệt, và một sự vật, hiện tượng kỳ lạ sẽ có được đặc thù HƠN HẲN những sự vật, hiện tượng kỳ lạ sót lại.

Ta với nhị dạng công thức sau:

Dạng 1 – với tính kể từ, trạng kể từ ngắn: S + V + the + “short” adj/adv + -est

Tính kể từ, trạng kể từ cộc => tăng -est vào sau cùng đuôi

E.g.: He is the tallest student in his class. (Cậu tao là học viên tối đa nhập lớp.)

He runs the fastest. (Cậu tao chạy nhanh chóng nhất)

Dạng 2 – với tính kể từ, trạng kể từ dài: S + V + the most + “long” adj/adv + than vãn + O

Tính kể từ, trạng kể từ dài=> tăng more nhập trước

Xem thêm: bảng tuần hoàn Hóa học lớp 10

E.g.: This is the most difficult exercise. (Đây là bài bác tập luyện khó khăn nhất.)

She lịch sự the most impressively of all the competitors. (Cô ấy hát tuyệt hảo nhất nhập toàn bộ những sỹ tử.)

Xem thêm: Khóa học IELTS Online – Luyện thi đua trực tuyến nằm trong Chuyên Viên IELTS 8.5

Các tình huống cần thiết lưu ý

Trong cấu hình đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, bạn phải chú ý một trong những tình huống bất quy tắc sau:

TừSo sánh hơnSo sánh nhấtChú ý
good / wellbetterthe best 
bad / badlyworsethe worst 
many / muchmorethe most 
littlelessthe least 
farfartherthe farthest(về khoảng tầm cách)
farfurtherthe furthest(về thời hạn + khoảng tầm cách)
nearnearerthe nearest(về khoảng tầm cách)
latelaterthe latest(về thời gian)
latelaterthe last(về loại tự)
oldolderthe oldest(về tuổi tác tác)
oldelderthe eldest(về cấp độ hơn)
 • So sánh rộng lớn được dùng thân mật 2 cửa hàng, đối chiếu nhất lúc với 3 cửa hàng trở lên trên.
 • Khi dùng câu đối chiếu, tao nên với nhị cửa hàng nằm trong loại (người, vật, vấn đề,…)
 • So sánh không nhiều hơn: fewer sử dụng mang đến danh kể từ kiểm đếm được, less sử dụng mang đến danh kể từ ko kiểm đếm được.

E.g.: I have fewer bananas (countable) than vãn you.

This basket has less fruit (uncountable) than vãn that basket.

Tham khảo:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì vượt lên trước khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

bài tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Bài 1: Fill in the blank with the comparative size of the adjectives and adverbs

 1. The xanh rờn xế hộp is __________________ than vãn the red xế hộp. (fast)
 2. Peter is __________________ than vãn Fred. (not/tall)
 3. The violin is________________ than vãn the cello. (not/low)
 4. This copy is __________________ than vãn the other one. (bad)
 5. Oliver is_________________ than vãn Peter. (optimistic)
 6. Today it’s ____________________ than vãn yesterday. (not/windy)
 7. The tomato soup was __________________ than vãn the mushroom soup. (delicious)
 8. Grapefruit juice is __________________ than vãn lemonade. (not/sweet)
 9. Nick is __________________ than vãn Kevin. (brave)
 10. Silver is _________________ than vãn gold. (not/heavy) 

Bài 2: Complete the sentences with the superlative size of these words

 1. What’s the _________________ way of getting from here vĩ đại the station? (quick)
 2. It put má in the _________________ position. (awkward)
 3. It was the _________________ question vĩ đại answer. (difficult)
 4. She was one of the _________________ friends I ever had. (good)
 5. It was the _________________ feeling they had ever experienced. (remarkable)
 6. His education was of the _________________ kind. (careful)
 7. Our khách sạn was the _________________ than vãn all the others in the town. (cheap)
 8. It was the _________________ English word he had ever heard. (beautiful)
 9. This is the _________________ storm we ever had. (bad)
 10. This is one of the _________________ lights in the world. (wonderful)

Bài 3: Choose the correct option

 1. Bugatti sold more expensive / the most expensive xế hộp ever made for $12.5 million.
 2. He didn’t lượt thích the movie. So, he left early, apparently for a much more interesting / most interesting show.
 3. During pandemics, governments’ bigger / biggest worry is public health.
 4. Productivity does not mean working harder / hardest but working smarter / smartest.
 5. Charlie Chaplin was one of more creative / the most creative talents in the era of silent movies.
 6. Vanity is definitely the sillier / silliest of sins.
 7. Airbags are amongst more important / the most important safety-relevant components of any vehicle.
 8. Canada has the world’s longer / longest coastline.
 9. I just had crazier / the craziest dream.
 10. He was depressed and looked gloomier / gloomiest than vãn ever.

Bài 4: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets

 1. This chair is ______________ than vãn that one. (uncomfortable)
 2. Your garden is ______________ than vãn mine. (large)
 3. The weather today is ______________  than vãn it was yesterday. (cold)
 4. The Amazon is one of ______________  rivers in the world. (long)
 5. Chinese bicycles are ______________  than vãn Japanese ones. (cheap)
 6. Mathematics is ______________ than vãn English, I think. (difficult)
 7. Ho Chi Minh City is the ______________ đô thị in Viet Nam. (big)
 8. Tommy drives ______________ than vãn his friend. (careful)
 9. I read ______________  than vãn my brother. (slow)
 10. Mina is ______________  girl in our class. (old)
 11. This exercise is ______________ than vãn that one. (easy)
 12. Who is ______________ person in your family? (talkative) 

Bài 5: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets

 1. Many people would argue that robots are becoming ______________ (intelligent) than vãn humans.
 2. The living cost in the countryside is ______________ (cheap) than vãn that in big cities.
 3. The USA is far ______________  (large) than vãn Vietnam.
 4. My garden is a lot more colourful ______________ (colourful) than vãn this garden.
 5. My sister is ______________ (quiet) than vãn má.
 6. Art-related subjects are ______________ (interesting) than vãn science classes, I think.
 7. My current apartment is ______________ (comfortable) than vãn the one that I rented a year ago.
 8. The weather this fall is even ______________  (nice) than vãn last fall.
 9. These products in this store are ______________  (natural) than vãn those in that store.
 10. My holiday this year is more memorable ______________  (memorable) than vãn last year.

Bài 6: Write the Comparative and Superlative forms of the words

 1. clean
 2. cold 
 3. small
 4. young
 5. wet
 6. big
 7. hot
 8. thin
 9. careful
 10. normal
 11. beautiful
 12. interesting 
 13. expensive
 14. good
 15. bad
 16. little

Bài 7: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets, using Superlative

 1. It is the ___________ cửa hàng in town. (large)
 2. Monday is the ___________ day of the week. (bad)
 3. Linton was the ___________ person in his family. (noisy)
 4. Andy is the in the ___________ class. (popular)
 5. Which is the ___________ subject at school? (difficult)
 6. Jimmy is the ___________ player in the football team. (good)
 7. Elephants are the ___________ land animals. (heavy)
 8. Let’s pick the ___________ táo of the tree. (big)
 9. Catherine is the ___________ girl in the class. (thin)
 10. That is the ___________ sofa. (comfortable)

Bài 8: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets, using Comparative

 1. A rock is ___________ than vãn a leaf. (heavy)
 2. Our house is ___________ than vãn yours. (big)
 3. The princess is ___________ than vãn the witch. (beautiful)
 4. Tom is a ___________ student than vãn Mary. (good)
 5. Bicycles are ___________ than vãn motorbikes. (safe)
 6. July is ___________ than vãn January. (hot)
 7. A lion is ___________ than vãn a mèo. (dangerous)
 8. Helen is ___________ than vãn Mary. (happy)
 9. Computers are ___________ than vãn telephones. (expensive)
 10. I think golf is ___________ than vãn football. (boring)

Bài 9: Choose the correct option

 1. I think living in Saigon is more expensive/expensiver than vãn living in Ben Tre.
 2. Is the North Sea more big/bigger than vãn the Mediterranean Sea?
 3. Are you a better/good student than vãn your friend?
 4. My dad is funny/funnier than vãn my uncle.
 5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.
 6. “Physics is badder/worse than vãn chemistry”, she says.
 7. Cars are much more safer/much safer than vãn motorbikes.
 8. Australia is far/further hotter than vãn Ireland.
 9. Often a coke is more expensive/ expensiver than vãn a beer.
 10. Non-smokers usually live more long/longer than vãn smokers.

Bài 10: Rewrite the sentences using Comparative or Superlative

 1. This year is hotter than vãn last year.

➔ Last year __________________________.

 1. No one in Amy’s team is more beautiful than vãn her.

➔ Amy is _______________________________.

 1. No house in my đô thị is bigger than vãn his house.

➔ His house is ____________________________.

 1. Mary is the most intelligent student in her class.

➔ No one in her class _______________________.

 1. One of the greatest tennis players in the world is Margaret Court.

➔ Margaret Court is _________________________________.

 1. Liam is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Liam’s brother is _______________________________ than vãn him.

 Đáp án

Bài 1

 1. Faster
 2. Not taller
 3. Not lower
 4. Worse
 5. More optimistic
 6. Not windier
 7. More delicious
 8. Not sweeter
 9. Braver
 10. Not heavier

Bài 2

 1. quickest
 2. most awkward
 3. most difficult
 4. best
 5. most remarkable
 6. most careful
 7. cheapest
 8. most beautiful 
 9. most wonderful

Bài 3

 1. more uncomfortable
 2. larger
 3. colder
 4. the longest
 5. cheaper
 6. more difficult
 7. biggest
 8. more careful
 9. slower
 10. the oldest
 11. easier
 12. the most talkative

Bài 4

 1. Bugatti sold the most expensive xế hộp ever made for $12.5 million.
 2. He didn’t lượt thích the movie. So, he left early, apparently for a much more interesting show.
 3. During pandemics, governments’ biggest worry is public health.
 4. Productivity does not mean working harder but working smarter
 5. Charlie Chaplin was one of the most creative talents in the era of silent movies.
 6. Vanity is definitely the silliest of sins.
 7. Airbags are amongst the most important safety-relevant components of any vehicle.
 8. Canada has the world’s longest coastline
 9. I just had the craziest dream.
 10. He was depressed and looked gloomier than ever.

Bài 5

 1. more intelligent
 2. cheaper
 3. larger
 4. colourful
 5. quieter
 6. more interesting
 7. more comfortable
 8. nicer
 9. more natural
 10. more memorable

Bài 6

 1. Cleaner / the cleanest
 2. Colder / the colder 
 3. Smaller / the smallest
 4. Younger / the youngest
 5. Wetter / the wettest
 6. Bigger / the biggest
 7. Hotter / the hottest
 8. Thinner / the thinnest
 9. More careful / the most careful
 10. More normal / the most normal
 11. More beautiful / the most
 12. More interesting / the most interesting 
 13. More expensive / the most expensive
 14. Better / the best
 15. Worse / the worse
 16. Less / the least

Bài 7

 1. largest
 2. worst
 3. noisiest
 4. most popular
 5. difficult
 6. best
 7. heaviest
 8. biggest
 9. thinnest
 10. most comfortable

Bài 8

 1. heavier
 2. bigger
 3. more beautiful
 4. better
 5. safer
 6. hotter
 7. more dangerous
 8. happier
 9. more expensive
 10. more boring

Bài 9

 1. more expensive
 2. bigger
 3. better
 4. funnier
 5. than
 6. worse
 7. much safer
 8. far
 9. more expensive
 10. longer

Bài 10

 1. Last year is colder than vãn this year.
 2. Amy is the most beautiful in her team.
 3. His house is the biggest in my đô thị.
 4. No one in her class is more intelligent than vãn Mary.
 5. Margaret Court is one of the greatest tennis players in the world.
 6. Liam’s brother is more intelligent than vãn him.

Thực hành tăng về cấu trúc sánh sánh nhập tiếng anh:

Bài tập luyện So sánh nhập giờ Anh từ cơ bản đến nâng cao

Xem thêm: cách ôn văn lớp 12

Ôn tập lý thuyết & Bài tập luyện đối chiếu vì chưng nhập giờ Anh

Tổng ăn ý những bài bác tập luyện đối chiếu kép từ cơ bản đến nâng cao

Hy vọng sau thời điểm phát âm qua quýt nội dung bài viết bên trên, chúng ta vẫn nắm rõ rộng lớn kỹ năng ngữ pháp về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ Anh nhằm rất có thể vận dụng chúng nó vào những kỳ thi đua như IELTS và cả nhập tiếp xúc hằng ngày. Vietop chúc chúng ta học tập tốt!