bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Bài luyện bảng đơn vị chức năng đo lượng bao hàm đáp án cụ thể cho tới từng bài bác luyện canh ty những em học viên rèn luyện cơ hội giải Toán quy thay đổi đơn vị chức năng đo lượng, những luật lệ tính với đơn vị chức năng đo lượng. Mời những em học viên cùng theo với Admin.edu xem thêm nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Bài Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng

1. Lý thuyết cần thiết cầm bài bác Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

1.1. Đề- ca- gam và Héc- tô- gam:

– Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn gam, người tớ còn sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

  • Đề-ca-gam ghi chép tắt là dag.
  • Héc-tô-gam ghi chép tắt là hg.

– Đổi đơn vị chức năng đo:

  • 1dag = 10 g
  • 1hg = 10 dag
  • 1hg = 100 g

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Đơn vị Ký hiệu Đổi đi ra kg
Gam g 1 g = 0,001 kg
Hectôgam (lạng) hg 1 hg = 100 g = 0,1 kg
Yến 1 yến = 10 kg
Tạ 1 tạ = 100 kg

2. Dạng Việc thay đổi đơn vị chức năng lớp 4

2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo lượng và đánh giá rằng với nhì đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau thì đơn vị chức năng rộng lớn cấp 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ xíu.

2. Bài tập

Bài 1: Điền số phù hợp vô vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vô bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm tớ có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

2.2. Dạng 2: Các luật lệ tính với đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi triển khai luật lệ tính nằm trong hoặc trừ những lượng sở hữu tất nhiên những đơn vị chức năng đo tương đương nhau, tớ triển khai tương tự động tựa như các luật lệ tính với số bất ngờ, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng vô thành quả.

Khi triển khai luật lệ tính sở hữu tất nhiên những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tớ cần thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng đo tiếp sau đó triển khai tính thông thường.

Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị chức năng đo lượng với một trong những, tớ nhân hoặc phân tách số tê liệt với một trong những như cơ hội thường thì, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng vô thành quả.

2. Bài tập

Bài 1: Tính những độ quý hiếm sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn – 849 tạ

c) 73 kilogam x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2: Tính những độ quý hiếm sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3. Bài giải:

Bài 1:

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn – 849 tạ = 2750 – 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag – 77777 g = 500000 + 7000 – 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo tương đương nhau, tớ đối chiếu tương tự động như đối chiếu nhì số bất ngờ.

Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tớ cần thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng đo tiếp sau đó triển khai đối chiếu thông thường.

2. Bài tập

Bài 1:

So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam …5000 g

Xem thêm: banner doc Bút Bi Blog

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg …5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg > 5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

2.4. Dạng 4: Toán sở hữu điều văn

1. Phương pháp

Đọc đề và xác lập rõ rệt đòi hỏi đề bài

Thực hiện tại luật lệ tính bám theo đòi hỏi (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra và kết luận

2. Bài tập

Bài 1:

Bình cút chợ mua sắm 1 bó rau xanh nặng nề 1250 g, một loài cá nặng nề 4500g, 1 trái khoáy túng thiếu nặng nề 750g. Hỏi lượng nhưng mà Bình cần đem về là bao nhiêu?

Bài 2:

Trong mùa đánh giá sức mạnh. An khối lượng là 32kg; Đức nặng nề 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả tía chúng ta nặng nề từng nào ki-lô-gam?

3. Bài giải

Bài 1:

Khối lượng nhưng mà Bình cần đem về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy lượng nhưng mà Bình đem là 6500 g

Bài 2:

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 chúng ta nặng nề số ki-lô-gam là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng nề 107kg

3. Bài luyện thay đổi đơn vị chức năng đo lượng lớp 4

Bài 1:

Điền số phù hợp vô vị trí trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2:

Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g – 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3:

Điền lốt >, <, = vô vị trí trống

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4:

Mẹ mua sắm 5 trái khoáy dưa đỏ, sở hữu 2 trái khoáy nặng nề 450dag, 1 trái khoáy nặng nề 35hg, 2 trái khoáy nặng nề 6000g. Hỏi 5 trái khoáy dưa nặng nề từng nào kg?

Bài 5:

Một loài cá trê nặng nề 10000g, biết đầu nặng nề 750g, đuôi nặng nề 450g. Hỏi thân thiện cá nặng nề từng nào ki-lô-gam?

Đáp án tham lam khảo:

Bài 1:

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2:

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g – 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3:

Điền lốt >, <, = vô vị trí trống

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg < 3150hg

d) 67 tạ 50 yến < 8395kg

Bài 4:

Đáp số: 14kg

Bài 5:

Đáp số: 8800g

Qua nội dung bài viết bên trên. Admin.edu ước rằng những em sẽ sở hữu thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức về bài bác luyện bảng đơn vị chức năng đo lượng . Chúc những em tiếp thu kiến thức thiệt chất lượng tốt nhé.

Xem thêm: đoàn học sinh việt nam