Các dạng toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

Bài viết lách chỉ dẫn cách thức giải những dạng toán độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số (GTLN – GTNN của hàm số) vô lịch trình Giải tích 12 chương 1.

A. TÓM TẮT SÁCH GIÁO KHOA
Giả sử hàm số $f$ xác lập bên trên tụ hội $X \subset R.$
a) Nếu tồn bên trên một điểm ${x_0} \in X$ sao mang lại $f(x) \le f\left( {{x_0}} \right)$ với từng $x \in X$ thì số $M = f\left( {{x_0}} \right)$ được gọi là độ quý hiếm lớn số 1 của hàm số $f$ bên trên $X.$
Kí hiệu: $M = \mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x).$
b) Nếu tồn bên trên một điểm ${x_0} \in X$ sao mang lại $f(x) \ge f\left( {{x_0}} \right)$ với từng $x \in X$ thì số $m = f\left( {{x_0}} \right)$ được gọi là độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số $f$ bên trên $X.$
Kí hiệu: $m = \mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x).$

Bạn đang xem: Các dạng toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Tùy theo đuổi tụ hội $X$ và hàm số $f$ tao hoàn toàn có thể dùng một trong số cách thức sau:
Vấn đề 1: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ bên trên $X = [a; b].$
1. PHƯƠNG PHÁP:
Nếu hàm số $f(x)$ liên tiếp bên trên đoạn $[a;b]$ và $f(x)$ với đạo hàm bên trên $(a;b)$, hoàn toàn có thể lần GTLN và GTNN của hàm số $f(x)$ bên trên đoạn $[a;b]$ theo đuổi quy tắc sau:
Bước 1. Tìm những điểm ${x_i} \in (a;b)$ $(i = 1,2, \ldots )$
mà bên trên những điểm ê hàm số $f(x)$ với đạo hàm vị $0.$
Bước 2. Tính những độ quý hiếm $f\left( {{x_i}} \right)$ $(i = 1,2, \ldots )$, $f(a)$ và $f(b).$
Bước 3.
Số lớn số 1 trong số độ quý hiếm bên trên là GTLN của hàm số $f(x)$ bên trên đoạn $[a;b].$ Số nhỏ nhất trong số độ quý hiếm bên trên là GTNN của hàm số $f(x)$ bên trên đoạn $[a;b].$
Chú ý: Khi vấn đề không những rõ rệt tụ hội $X$ thì tao hiểu tập luyện $X$ đó là tập luyện xác lập $D$ của hàm số.

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số: $f(x) = {x^3} – 3x + 2$ trên đoạn $[0;2].$

Tập xác định: $D = R$, $X = [0;2].$
$f'(x) = 3{x^2} – 3.$
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 1 \in X}\\
{x = – 1 \notin X}
\end{array}} \right..$
Ta có: $f(0) = 2$, $f(1) = 0$ và $f(2) = 4.$
Vì $f$ là hàm số liên tiếp bên trên $[0; 2]$ nên tao có:
$\mathop {\max }\limits_{x \in [0;2]} f(x) = 4$ 
đạt bên trên $x = 2.$
$\mathop {\min }\limits_{x \in [0;2]} f(x) = 0$ 
đạt bên trên $x = 1.$

Ví dụ 2: Tìm GTLN và GTNN của hàm số: $f(x) = \sqrt {x – 1} + \sqrt {9 – x} .$

Tập xác định: $D = [1;9]$, $X = D = [1;9].$
$f'(x) = \frac{1}{{2\sqrt {x – 1} }} – \frac{1}{{2\sqrt {9 – x} }}$ $ = \frac{{\sqrt {9 – x} – \sqrt {x – 1} }}{{2\sqrt {x – 1} .\sqrt {9 – x} }}.$
$f'(x) = 0$ $ \Leftrightarrow \sqrt {9 – x} = \sqrt {x – 1} $ $ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x – 1 \ge 0}\\
{9 – x = x – 1}
\end{array}} \right.$ $ \Leftrightarrow x = 5 \in X.$
Ta có: $f(1) = \sqrt 8 $, $f(5) = 4$ và $f(9) = \sqrt 8 .$
Vì $f$ là hàm số liên tiếp bên trên $[1;9]$ nên tao có:
$\mathop {\max }\limits_X f(x) = 4$ đạt bên trên $x = 5.$
$\mathop {\min }\limits_X f(x) = \sqrt 8 $ đạt bên trên $x = 1$ hoặc $x = 9.$

3. BÀI TẬP:
1. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $f(x) = \frac{{{x^3}}}{3} + 2{x^2} + 3x – 4$ bên trên $[ – 4;0].$
b) $f(x) = \frac{{2{x^2} + 5x + 4}}{{x + 2}}$ bên trên $[ – 1;1].$
c) $f(x) = \left| {{x^2} – 3x + 2} \right| – 3$ bên trên $[ – 10;10].$
d) $f(x) = x – \sin 2x$ bên trên $\left[ { – \frac{\pi }{2};\pi } \right].$

2. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = 5\cos x – \cos 5x$ bên trên $\left[ { – \frac{\pi }{4}:\frac{\pi }{4}} \right].$

3. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}$ bên trên $[ – 1;2].$

4. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $y = x + \sqrt {4 – {x^2}} .$
b) $y = x + \sqrt {12 – 3{x^2}} .$
c) $y = \sqrt {4 – {x^2}} (x + 2).$
d) $y = (3 – x)\sqrt {{x^2} + 1} $ với $x \in [0;2].$

5. Tìm GTLN và GTNN của hàm số: $y = {x^4} – 3{x^3} – 2{x^2} + 9x$ bên trên $[ – 2;2].$

Vấn đề 2: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số $f$ bên trên tập luyện $X$ ko là một trong đoạn.
1. PHƯƠNG PHÁP:
Phương pháp thông thường dùng làm lần GTLN và GTNN của hàm số bên trên một tụ hội $X \ne [a;b]$ tao tiến hành quá trình sau:
+ Tìm tập luyện xác lập $D$ và tập luyện $X.$
+ Tìm $y’$ và giải phương trình $y’ = 0.$
+ Tìm những số lượng giới hạn Khi $x$ dần dần cho tới những điểm đầu khoảng chừng của $X.$
+ Lập bảng đổi thay thiên của hàm số bên trên tụ hội $X.$
+ Dựa vô bảng đổi thay thiên suy rời khỏi GTLN hoặc GTNN của hàm số bên trên $X.$

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = x + \frac{1}{{x – 1}}$ bên trên khoảng chừng $(1; + \infty ).$

Tập xác định: $D = R\backslash \{ 1\} $, $X = (1; + \infty ).$
$y’ = 1 – \frac{1}{{{{(x – 1)}^2}}} = \frac{{{x^2} – 2x}}{{{{(x – 1)}^2}}}.$
$y’ = 0$ $ \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2.$
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = + \infty $, $\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} f(x) = + \infty .$
Bảng đổi thay thiên:

Dựa vô bảng đổi thay thiên tao suy ra: $\mathop {\min }\limits_X f(x) = 3$ đạt bên trên $x = 2.$ Hàm số ko đạt độ quý hiếm lớn số 1 bên trên $X.$

3. BÀI TẬP:
1. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $f(x) = \frac{{15\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{2{x^2} + x + 2}}.$
b) $y = \frac{{21\left( {{x^2} + 3} \right)}}{{{x^2} + x + 2}}.$

2. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 và nhỏ nhất của hàm số $y = x + \sqrt {2{x^2} + 1} .$

Vấn đề 3: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số $f$ bên trên $X$ bằng phương pháp sử dụng ẩn phụ.
1. PHƯƠNG PHÁP:
Một số hàm số là hàm số dựa vào biểu thức $k(x)$, tao hoàn toàn có thể thay đổi biển cả số và tiến hành quá trình sau:
Bước 1: Đặt $t = k(x).$
Bước 2: Xác tấp tểnh ĐK của $t$ bằng phương pháp lần tập luyện độ quý hiếm của hàm số $t = k(x)$ bên trên $X.$ Giả sử tao được: $x \in X \Leftrightarrow t \in T.$
Bước 3: Đưa hàm số $f(x)$ về dạng hàm số của đối số tao được $f(x) = g(t).$
Bước 4: Tìm GTLN, GTNN của $g(t)$ bên trên $T.$
Kết luận: $\mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x) = \mathop {\max }\limits_{t \in T} g(t)$ và $\mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x) = \mathop {\min }\limits_{t \in T} g(t).$

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = \cos 2x + 2\sin x – 3$ bên trên $\left[ { – \frac{\pi }{6};\frac{{5\pi }}{6}} \right].$

Đặt $t = \sin x.$
Ta có: $x \in X = \left[ { – \frac{\pi }{6};\frac{{5\pi }}{6}} \right]$ $ \Leftrightarrow t \in \left[ { – \frac{1}{2};1} \right] = T.$
Khi đó: $f(x) = – 2{\sin ^2}x + 2\sin x – 2$ $ = – 2{t^2} + 2t – 2 = g(t).$
Ta có: $g'(t) = – 4t + 2.$
$g'(t) = 0$ $ \Leftrightarrow t = \frac{1}{2} \in \left[ { – \frac{1}{2};1} \right].$
$g\left( { – \frac{1}{2}} \right) = – \frac{7}{2}$, $g\left( {\frac{1}{2}} \right) = – \frac{3}{2}$ và $g(1) = – 2.$
Vậy:
$\mathop {\max }\limits_X f(x) = \mathop {\max }\limits_T g(t) = g\left( {\frac{1}{2}} \right) = – \frac{3}{2}.$
$\mathop {\min }\limits_X f(x) = \mathop {\min }\limits_T g(t) = g\left( { – \frac{1}{2}} \right) = – \frac{7}{2}.$

Ví dụ 2: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = \sqrt {5 – x} + \sqrt {x – 1} – \sqrt {(x – 1)(5 – x)} + 5.$

Tập xác định: $D = [1;5]$, $X = D.$
Đặt $t = \sqrt {5 – x} + \sqrt {x – 1} .$
Ta có: $t’ = \frac{{ – 1}}{{2\sqrt {5 – x} }} + \frac{1}{{2\sqrt {x – 1} }}$ $ = \frac{{\sqrt {5 – x} – \sqrt {x – 1} }}{{2\sqrt {x – 1} .\sqrt {5 – x} }}.$
$t’ = 0 \Leftrightarrow x = 3.$
$t(1) = 2$, $t(3) = 2\sqrt 2 $ và $t(5) = 2.$
Vậy $\mathop {\max }\limits_{[1;5]} t = 2\sqrt 2 $, $\mathop {\min }\limits_{[1;5]} t = 2.$
Do đó: $x \in [1;5]$ $ \Leftrightarrow t \in T = [2;2\sqrt 2 ].$
Khi ê ${t^2} = 4 + 2\sqrt {(5 – x)(x – 1)} $ $ \Rightarrow \sqrt {(5 – x)(x – 1)} = \frac{{{t^2} – 4}}{2}.$
Do đó: $f(x) = t – \frac{{{t^2} – 4}}{2} + 5$ $ = – \frac{1}{2}{t^2} + t + 7 = g(t).$
Ta có: $g'(t) = – t + 1$, $g'(t) = 0$ $ \Leftrightarrow t = 1 \in [2;2\sqrt 2 ].$
$g(2) = 7$, $g(1) = \frac{{15}}{2}$ và $g(2\sqrt 2 ) = 3 + 2\sqrt 2 .$
Vậy:
$\mathop {\max }\limits_X f(x) = \mathop {\max }\limits_T g(t) = g(1) = \frac{{15}}{2}.$
$\mathop {\min }\limits_X f(x) = \mathop {\min }\limits_T g(t) = g(2\sqrt 2 ) = 3 + 2\sqrt 2 .$

3. BÀI TẬP:
1. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $f(x) = {\cos ^2}2x – 2\sqrt 3 \sin x.\cos x + 6.$
b) $f(x) = {\sin ^4}x + {\cos ^2}x + 2.$
c) $f(x) = \frac{{9{{\sin }^2}x – \sin x + 1}}{{9{{\sin }^2}x + \sin x + 1}}$ bên trên $\left[ {0;\frac{\pi }{6}} \right].$
d) $f(x) = {\left( {\frac{{{x^2} + x + 1}}{{{x^2} – x + 1}}} \right)^3}$ $ – 3{\left( {\frac{{{x^2} + x + 1}}{{{x^2} – x + 1}}} \right)^2} + 10.$
e) $y = \frac{{\sin x + 1}}{{{{\sin }^2}x + \sin x + 1}}.$

2. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $y = \frac{{{{\sin }^4}x + {{\cos }^4}x}}{{{{\sin }^6}x + {{\cos }^6}x}}.$
b) $y = 2(1 + \sin 2x\cos 4x)$ $ – \frac{1}{2}(\cos 4x – \cos 8x).$

Xem thêm: cách tạo động lực

Vấn đề 4: Giá trị lớn số 1 – nhỏ nhất và ĐK của thông số thỏa mãn nhu cầu ĐK về nghiệm của phương trình, bất phương trình.
1. PHƯƠNG PHÁP:
a) Để xác lập số nghiệm của phương trình $f(x) = m$ $(1)$ bên trên tụ hội $X$ tao thực hiện như sau:
+ Lập bảng đổi thay thiên của hàm số $f(x)$ bên trên tụ hội $X.$
+ Dựa vô bảng đổi thay thiên tao xác lập được số gửi gắm điểm của đồ dùng thị $(C): hắn = f(x)$ với đồ dùng thị $(d): hắn = m.$
+ Từ ê suy rời khỏi số nghiệm của phương trình bên trên tập luyện $X.$
$(1)$ với nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow (d)$ và phần đồ dùng thị $(C)$ bên trên $X$ với gửi gắm điểm.
$(1)$ với $k$ nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow (d)$ và phần đồ dùng thị $(C)$ bên trên $X$ với $k$ gửi gắm điểm.
b) Giả sử bên trên $X$ hàm số đạt độ quý hiếm nhỏ nhất và độ quý hiếm lớn số 1.
Khi đó:
Bất phương trình $f(x) \le m$ với nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x) \le m.$
Bất phương trình $f(x) \le m$ thỏa mãn nhu cầu với từng $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x) \le m.$
Bất phương trình $f(x) < m$ với nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x) < m.$
Bất phương trình $f(x) < m$ thỏa mãn nhu cầu với từng $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x) < m.$

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm thông số $m$ nhằm phương trình ${x^3} – 6{x^2} + m = 0$ $(*)$ có phụ vương nghiệm phân biệt.

Ta có: $(*) \Leftrightarrow m = – {x^3} + 6{x^2}.$
Do ê $(*)$ là phương trình hoành phỏng gửi gắm điểm của $(d):y = m$ và $(C):y = – {x^3} + 6{x^2}.$
Xét hàm số $y = – {x^3} + 6{x^2}$:
Tập xác định: $D = R.$
$y’ = – 3{x^2} + 12x$, $y’ = 0$ $ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0 \Rightarrow hắn = 0}\\
{x = 4 \Rightarrow hắn = 32}
\end{array}} \right..$
Bảng đổi thay thiên:

Dựa vô bảng đổi thay thiên tao có:
$(*)$ với nghiệm phụ vương nghiệm phân biệt nằm trong $[-1;6]$ $ \Leftrightarrow (d)$ và phần đồ dùng thị $(C)$ với $x \in [ – 1;6]$ với phụ vương gửi gắm điểm phân biệt $ \Leftrightarrow 0 < m \le 7.$

Ví dụ 2: Tìm thông số $m$ nhằm phương trình $x\sqrt x + \sqrt {x + 16} = m(\sqrt {25 – x} + \sqrt {9 – x} )$ $(1)$ có nghiệm.

Điều kiện: $0 \le x \le 9.$
Khi đó: $(1) \Leftrightarrow m = \frac{{x\sqrt x + \sqrt {x + 16} }}{{\sqrt {25 – x} + \sqrt {9 – x} }} = F(x).$
Ta có: $f(x) = x\sqrt x + \sqrt {x + 16} $ với $f'(x) = \frac{{3\sqrt x }}{2} + \frac{1}{{2\sqrt {x + 16} }} > 0$, $\forall x \in [0;9].$
$ \Rightarrow f(x)$ tăng bên trên $[0;9]$ và $f(x) > 0$, $\forall x \in [0;9].$
$g(x) = \sqrt {25 – x} + \sqrt {9 – x} $ với $g'(x) = \frac{{ – 1}}{{2\sqrt {25 – x} }} + \frac{{ – 1}}{{2\sqrt {9 – x} }} < 0$, $\forall x \in [0;9].$
$ \Rightarrow g(x)$ tách bên trên $[0;9]$ và $g(x) > 0$, $\forall x \in [0;9].$
Do ê $F(x)$ là hàm số tăng bên trên $[0;9].$
Ta với bảng đổi thay thiên:

Do ê $(1)$ với nghiệm $ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \le m \le 8.$

Ví dụ 3: Tìm $m$ nhằm bất phương trình $x + \sqrt {2{x^2} + 2} > m$ $(1)$ với tập luyện nghiệm là $R.$

Xét hàm số $f(x) = x + \sqrt {2{x^2} + 2} .$
Tập xác định: $D = R.$
$f'(x) = 1 + \frac{{4x}}{{2\sqrt {2{x^2} + 2} }}$ $ = \frac{{\sqrt {2{x^2} + 2} + 2x}}{{\sqrt {2{x^2} + 2} }}.$
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt {2{x^2} + 2} = – 2x$ $ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x \le 0}\\
{2{x^2} + 2 = 4{x^2}}
\end{array}} \right.$ $ \Leftrightarrow x = – 1.$
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x)$ $ = \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } x\left( {1 + \sqrt {2 + \frac{2}{{{x^2}}}} } \right) = + \infty .$
$\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } f(x)$ $ = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } x\left( {1 – \sqrt {2 + \frac{2}{{{x^2}}}} } \right) = + \infty .$
Bảng đổi thay thiên:

Dựa vô bảng đổi thay thiên tao có: $(1)$ với tập luyện nghiệm là $R$ $ \Leftrightarrow m < 1.$

Ví dụ 4: Tìm $m$ nhằm bất phương trình $\sqrt {4x – 8} + \sqrt {16 – 4x} \le m$ $(1)$ với nghiệm.

Xét hàm số $f(x) = \sqrt {4x – 8} + \sqrt {16 – 4x} .$
Tập xác định: $D = [2;4].$
$f'(x) = \frac{4}{{2\sqrt {4x – 8} }} + \frac{{ – 4}}{{2\sqrt {16 – 4x} }}$ $ = 2.\frac{{\sqrt {16 – 4x} – \sqrt {4x – 8} }}{{\sqrt {16 – 4x} .\sqrt {4x – 8} }}.$
$f'(x) = 0$ $ \Leftrightarrow \sqrt {16 – 4x} = \sqrt {4x – 8} $ $ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{1}{2} \le x \le 4}\\
{16 – 4x = 4x – 8}
\end{array}} \right.$ $ \Leftrightarrow x = 3.$
Bảng đổi thay thiên:

Dựa vô bảng đổi thay thiên tao có: $(1)$ với nghiệm $ \Leftrightarrow m \ge 2\sqrt 2 .$

3. BÀI TẬP:
I. Phương trình:
1. Cho phương trình ${\sin ^6}x + {\cos ^6}x = m\sin 2x.$ Với độ quý hiếm này của thông số $m$ thì phương trình với nghiệm.

2. Tìm thông số $m$ nhằm phương trình $\sqrt {1 + x} + \sqrt {3 – x} – \sqrt {(1 + x)(3 – x)} = m$ với nghiệm.

3. Cho phương trình $\sin 2x + 2\sin x = m.$ Tìm $m$ nhằm phương trình với trúng nhì nghiệm nằm trong đoạn $\left[ {0;\frac{{5\pi }}{4}} \right].$

4. Tìm $m$ nhằm phương trình $\frac{{4\sin x + 2}}{{\sin x + 2}} = m$ với trúng nhì nghiệm nằm trong đoạn $[0;\pi ].$

5. Cho phương trình $4\cos x.\cos 2x.\cos 3x + m$ $ = 14\left( {{{\cos }^2}x – {{\sin }^2}x} \right).$ Với độ quý hiếm này của thông số $m$ thì phương trình với nghiệm nằm trong đoạn $\left[ { – \frac{\pi }{3}; – \frac{\pi }{6}} \right].$

II. Bất phương trình:
1. Tìm $m$ nhằm bất phương trình $m\sqrt {2{x^2} + 9} < x + m$ có nghiệm.

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

2. Tìm $m$ nhằm bất phương trình $\sqrt {(1 + x)(3 – x)} \ge m + \left( {{x^2} – 2x – 3} \right)$ nghiệm trúng $\forall x \in [ – 1;3].$

3. Cho bất phương trình $x + 2m \le \sqrt {4x – {x^2}} .$ Tìm $m$ nhằm bất phương trình với nghiệm.

4. Định $m$ nhằm bất phương trình $mx + 2 \ge \sqrt {4x – {x^2}} $ thỏa mãn với từng $x \in (0;4].$