chất nào sau đây là chất điện li yếu

Câu hỏi: Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. HCl

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất điện li yếu

B. H2O

C. NaCl

D. NaO

Đáp án đích B.

Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu: H2O, hóa học năng lượng điện li yếu hèn là hóa học Khi tan nội địa, số phân tử hòa tan phân li 1 phần, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp, những axit yếu hèn, bazơ yếu hèn và một số trong những muối bột là hóa học năng lượng điện li yếu hèn.

Giải mến nguyên do vì như thế sao lựa chọn B là đúng

Chất năng lượng điện ly mạnh là những hóa học Khi tan nội địa phân li trọn vẹn rời khỏi ion

Các hóa học năng lượng điện li mạnh

Các axit mạnh (HCl , HNO3, H2SO4,… ) bazơ mạnh (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH…). Hàu không còn những muối

Phương trình năng lượng điện li 

Với hỗn hợp axit: HCl → H+ + Cl- 

Với hỗn hợp bazo: NaOH → Na+ + OH– 

Xem thêm: bảng tuần hoàn Hóa học lớp 10

Với hỗn hợp muối: Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

Chất năng lượng điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu hèn là hóa học Khi tan nội địa, số phân tử hòa tan phân li 1 phần, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp.

Các axit yếu hèn, bazơ yếu hèn và một số trong những muối bột là hóa học năng lượng điện li yếu hèn.

Những hóa học năng lượng điện li yếu hèn là:

Các axit yếu hèn như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu hèn như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

VD: CH3COOH ↔ CH3COO + H+

Sự phân li của hóa học năng lượng điện li yếu hèn là quy trình thuận nghịch tặc, lúc nào vận tốc phân li và vận tốc phối kết hợp những ion tạo ra lại phân tử cân nhau, cân đối cảu quy trình năng lượng điện li được thiết lập.

Lưu ý: Các hóa học như AgCl, BaSO4, Fe(OH)3, … thông thường được xem như là ko tan nội địa. Tuy nhiên thực tiễn vẫn đang còn sự hòa tan một lượng rất rất nhỏ, phần bị hòa tan rất có thể phân li nên bọn chúng vẫn được xếp vô những hóa học năng lượng điện li. 

Xem thêm: cách tạo động lực