Cultural Diversity và 12 thì trong Tiếng Anh Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về bài xích Cultural Diversity.

I. Vocabulary

 1. – culture [‘kʌlt∫ə] (n): văn hóa
 2. – cultural -adj): (thuộc) văn hóa
 3. – precede [pri:’si:d] (v): cho tới trước, lên đường trước
 4. – đồ sộ confide in sb [kən’faid]: tin cẩn tưởng, phó phó
 5. – partnership [‘pɑ:tnə∫ip] (n): sự nằm trong tác
 6. – determine [di’tə:min] (v): ra quyết định, xác định
 7. – determination (n): sự xác định
 8. – đồ sộ marry [‘mæri] (v): kết duyên, lấy bà xã, lấy chồng
 9. – marriage [‘mæridʒ]: thơm nhân
 10. – đồ sộ believe in: tin cẩn vào
 11. – romantic : lãng mạn
 12. – đồ sộ be attracted to: bị thu hút
 13. – attractiveness (n)
 14. – đồ sộ fall in love with: rung rộng ai
 15. sacrifice [‘sækrifais] (v) hy sinh
 16. – oblige -to vì thế sth) [ə’blaidʒ] (v) cần thiết, chống bách
 17. – diversity [dai’və:siti] (n): tính nhiều dạng
 18. – factor [‘fæktə] (n): nhân tố
 19. – đồ sộ approve [ə’pru:v] (v) chấp thuận
 20. – approval (n)
 21. – tradition [trə’di∫n] (n): truyền thống
 22. – traditional (a): theo dõi truyền thống
 23. – On the other hand : mặt mày khác
 24. – contractual [kən’træktjuəl] (adj) thỏa thuận
 25. – bride -n) [braid] : cô dâu
 26. – groom [ grum]: chú rể
 27. – đồ sộ be supposed : được cho tới là
 28. – survey [‘sə:vei] (n): cuộc điều tra
 29. – surveyor (n): nhân viên cấp dưới điều tra
 30. – đồ sộ conduct [‘kɔndʌkt] (v): tiến thủ hành
 31. – respone [ri’spɔns] (n)= answer (n): câu trả lời
 32. – key value (n): độ quý hiếm cơ bản
 33. – concerned (adj): quan lại tâm
 34. – đồ sộ maintain [mein’tein] (v): lưu giữ, duy trì
 35. – đồ sộ reject [‘ri:dʒekt] (v): khước kể từ, kể từ bỏ
 36. – trust -v) (n): tin cẩn cậy
 37. – record [‘rekɔ:d] (n): buột sách biên chép.

II. Grammar.

Bạn đang xem: Cultural Diversity và 12 thì trong Tiếng Anh Môn Tiếng anh Lớp 12

Cấu trúc và cách sử dụng của 12 thì vô giờ Anh:

Các thì Cấu trúc Cách sử dụng Dấu hiệu nhận biết
Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present) S + Vs/es + O (Đối với động kể từ Tobe)

S + do/does + V + O (Đối với động kể từ thường)

 

Thì lúc này đơn trình diễn mô tả một chân lý, một thực sự minh bạch.

Thì lúc này đơn trình diễn mô tả 1 thói quen thuộc, một hành vi xẩy ra thông thường xuyên ở lúc này.

Thì lúc này đơn trình diễn mô tả năng lượng của con cái người

Thì lúc này đơn còn trình diễn mô tả một plan bố trí trước vô sau này hoặc thời khoá biểu, quan trọng đặc biệt sử dụng với những động kể từ dịch rời.

always, every, usually, often, generally, frequently.
Thì lúc này tiếp nối (Present Continuous) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O Thì lúc này tiếp nối mô tả một hành vi đang được ra mắt và kéo dãn dài lâu năm một thời hạn ở lúc này.

Thì lúc này tiếp nối thông thường tiếp theo sau sau câu kiến nghị, khẩu lệnh.

Thì lúc này tiếp nối trình diễn mô tả 1 hành vi xẩy ra lặp lên đường tái diễn sử dụng với phó kể từ ALWAYS.

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

Thì lúc này tiếp nối trình diễn mô tả một hành vi chuẩn bị xẩy ra (ở sau này gần) .

now, right now, at present, at the moment,……….
Thì vượt lên khứ đơn (Simple Past) S + V_ed + O Thì vượt lên khứ đơn trình diễn mô tả hành vi vẫn xẩy ra và kết đốc vô vượt lên khứ với thời hạn xác lập. yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

 

Thì vượt lên khứ tiếp nối (Past Continuous S + was/were + V_ing + O Dùng nhằm trình diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra thì một hành vi không giống chen vô vào vượt lên khứ, hoặc nhị hành vi đang được xẩy ra tuy nhiên song vô vượt lên khứ While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).
Thì lúc này hoàn thành xong (Present Perfect) S + have/ has + Past participle + O

 

Thì lúc này hoàn thành xong trình diễn mô tả hành vi vẫn xẩy ra hoặc ko lúc nào xẩy ra tại 1 thời hạn ko xác lập vô vượt lên khứ.

Thì lúc này hoàn thành xong cũng trình diễn mô tả sự lập lên đường lập lại của một hành vi vô vượt lên khứ.

already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…
Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối (Present Perfect Continuous) S + have/ has + been + V_ing + O Cách sử dụng thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn: Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối nhấn mạnh vấn đề khoảng tầm thời hạn của một hành vi vẫn xẩy ra vô vượt lên khứ và nối tiếp cho tới lúc này (có thể cho tới tương lai). all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and sánh far.
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect) S + had + Past Participle + O Thì vượt lên khứ hoàn thành xong trình diễn mô tả 1 hành vi vẫn xẩy ra và kết đốc vô vượt lên khứ trước 1 hành vi không giống cũng xẩy ra và kết đốc vô vượt lên khứ.  after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….
Quá khứ hoàn thành xong tiếp nối (Pas Perfect Continuous) S + had + been + V_ing + O Thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp nối nhấn mạnh vấn đề khoảng tầm thời hạn của một hành vi vẫn đang được xẩy ra vô vượt lên khứ và kết đốc trước 1 hành vi không giống xẩy ra và cũng kết đốc vô vượt lên khứ until then, by the time, prior đồ sộ that time, before, after.
Tương lai đơn (Simple Future) S + shall/will + V(infinitive) + O

 

Khi chúng ta chỉ dự tính trước, sử dụng be going đồ sộ ko được sử dụng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện nay tại: simple form) Khi chúng ta đoán (predict, guess), sử dụng will hoặc be going đồ sộ.

Khi chúng ta trình diễn mô tả sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, sử dụng will ko được sử dụng be going đồ sộ. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện nay tại: simple form)

Thì sau này tiếp nối (Future Continuous) S + shall/will + be + V_ing+ O Thì sau này tiếp nối trình diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra ở một thời điểm nào là ê vô sau này.  in the future, next year, next week, next time, and soon.
Thì sau này hoàn thành xong (Future Perfect) S + shall/will + have + Past Participle Thì sau này hoàn thành xong trình diễn mô tả 1 hành vi vô sau này tiếp tục kết đốc trước 1 hành vi không giống vô sau này. by the time and prior đồ sộ the time (có tức thị before)
Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous) S + shall/will + have been + V_ing + O Thì sau này hoàn thành xong tiếp nối nhấn mạnh vấn đề khoảng tầm thời hạn của một hành vi tiếp tục đang được xẩy ra vô sau này và tiếp tục kết đốc trước 1 hành vi không giống vô sau này.

 

Xem thêm: trường chuẩn quốc tế