đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start bao gồm 2 đề đua, có đáp án tất nhiên. Qua ê, hùn những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu thành quả thuận tiện rộng lớn.

Với 2 đề đua cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, hùn thầy cô kiến thiết đề đua học tập kì 2 mang lại học viên của tôi theo gót công tác mới mẻ. Ngoài ra, rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề đua học tập học kì 2 môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều, Chân trời tạo nên, Kết nối trí thức. Mời thầy cô và những em nằm trong theo gót dõi bài bác viết:

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 1

I. Read and match

Questions (Câu hỏi) Answers (Trả lời)
1. What’s this? a. May I have eggs?
2. What vì thế you want to tát eat? b. No, thank you
3. Can I eat a cookie? c. It’s Tom’s monster
4. Would you lượt thích some pizza? d. It’s on the chair
5. Where’s the helicopter? e. Yes, you can
6. Where’s are you going? f. Go straight
7. Where’s the zoo? g. She’s shopping at the market
8. How vì thế I get to tát the lake? h. I’m going to tát the park
9. What’s Mom doing? i. It’s sunny
10. How’ s the weather? j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai’s house

There are five rooms in my house. There’s one kitchen and one big living room. There’s a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There’s a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There’s one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai’s house.

2. There are three …………………….

3. Mai’s bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: “Tom, let’s eat! Here, have some pizza. And you don’t have a drink. Here, have some smoothie .”

Tom: “Oh, you don’t have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don’t have any food. Here, have some fish balls. It’s nice to tát share.

Lucy says:

1. Have some fries. True False
2. Have some smoothie True False

Tom says:

3. Have a sandwich. True False
4. It’s nice to tát share. True False

IV. Reorder the words.

1. and / thunder / There’s / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I’m / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Đề đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 2

I. Choose the odd one out.

1. A. ball B. small C. kite
2. A. car B. boat C. monster
3. A. What B. Can C. Where
4. A. sunny B. skiing C. swimming
5. A. bakery B. supermarket C. go

II. Fill the blanks.

go; going; shopping; park; get;

1. Where are you _______?

2. How vì thế I ____ to tát the lake?

3. _____ straight.

4. She is _______ at the market.

5. I am going to tát the _______

III. Choose the best answer

1. Anna and Peter are ______________.

A. cycling

B. skate

C. flies kites

2. ____________ are they playing football?

– In the park

A. How

B. What

C. Where

3. Her father is ____________ the living room.

A. at

B. in

C. on

4. ____________ notebooks are there in your bag?

A. Where

B. Do

C. How many

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

5. __________ Hana eating a banana?

A. Do

B. Are

C. Is

IV. Read and fill in the blanks

Hi, I’m Matt. I have many toys. I have five trucks, three dolls and seven planes. My friend Macy has some toys, too. She has two kites, six ships and one xế hộp. I lượt thích planes and Macy likes ships.

1. He has ______________ trucks.

2. He has three ______________ and seven ______________.

3. Macy has ______________ kites.

4. She has ______________ ships and ______________ xế hộp.

5. Matt likes ______________ and Macy likes ______________.

V. Put the words in order.

1. eat/ Can/ ice-cream/ I/ an/ ?

___________________________

2. can/ What/ see/ I/ ?

___________________________

3. here/ are/ Yes./ you/ .

___________________________

4. on/ It/ the/ is/ Wall street/ ./

___________________________

5. is/ weather/ How/ the/ ?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

Giải quí chi tiết

1. B tức là nhỏ, sót lại chỉ vật dụng vật

2. C tức là quỷ quái vật, sót lại chỉ phương tiện

3. B tức là rất có thể, sót lại là kể từ nhằm chất vấn dạng Wh-question

4. C tức là tập bơi, sót lại chỉ hiện tượng kỳ lạ thời tiết

5. C tức là lên đường, sót lại chỉ địa điểm

II. Fill the blanks.

1. Where are you ___gong____?

2. How vì thế I __get__ to tát the lake?

3. __Go___ straight.

4. She is ____shopping___ at the market.

5. I am going to tát the ___park____

III. Choose the best answer

1. A

2. C

3. B

4. C

5. C

IV. Read and fill in the blanks

1. He has _____five_________ trucks.

2. He has three _____dolls_________ and seven _______planes_______.

3. Macy has ______two________ kites.

4. She has _____six_________ ships and _______one_______ xế hộp.

5. Matt likes ______planes________ and Macy likes ______ships________.

V. Put the words in order.

1 – Can I eat an ice-cream?

2 – What can I see?

3 – Yes. Here you are.

4 – It is on the Wal street.

Xem thêm: thất nghiệp

5 – How is the weather?

Cảm ơn chúng ta đang được theo gót dõi nội dung bài viết Bộ đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại phản hồi và Review ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở thành cảm ơn.