de thi tieng anh lop 3 hoc ki 2 co file nghe

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường 2 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 – Global Success (Có tệp tin nghe + đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường bao gồm 2 đề thi đua, có đáp án tất nhiên. Qua tê liệt, gom những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu thành quả thuận tiện rộng lớn.

Bạn đang xem: de thi tieng anh lop 3 hoc ki 2 co file nghe

Với 2 đề thi đua cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3 – Global Success, gom thầy cô thi công đề thi đua học tập kì 2 mang đến học viên của tớ bám theo lịch trình mới mẻ. Hình như, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề thi đua môn Tiếng Việt, Tin học tập, Công nghệ. Mời thầy cô và những em nằm trong vận chuyển không lấy phí 2 đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối học thức – Đề 1

1. Listen and tick.

Listen and tick

Listen and tick

2. Look, listen and write.

Look, listen and write

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích to lớn drink? – B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? – B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears tự you have? – B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? – B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích to lớn eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you lượt thích some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you lượt thích some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. a 2. b 3. c 4. B

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.

Key:

1. eleven/11 (years old)

2. driver

3. nurse

4. fourteen/14 (years old)

3.

1. c 2. b 3. a 4. b

4.

1. have 2. three 3. and 4. has 5. dog 6. Birds

5. Suggested language:

1.- What’s his / her job?

– He’s / She’s ___________ (jobs).

2. – Where’s the _____________ (rooms in a house)?

– It’s here / there.

3. There’s / There are __________ in the room.

Xem thêm: Mách bạn cách phối đồ với giày Vans nữ cực chất như Fashionista

4. – Would you lượt thích some _________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

5. – Would you lượt thích some _________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

6. – What would you lượt thích to lớn eat / drink?

– I’d lượt thích some ___________ (food / drink), please.

7. They have __________ (toys).

8. He’s / She’s ___________ (cycling, flying a kite, …)

9. – What can you see?

– I can see _________ (zoo animals).

10. – What’s the __________ doing?

– It’s ___________ (climbing, swinging, …)

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối học thức – Đề 2

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Listen and write

2. Listen and tick.

Listen and tick

Listen and tick

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Look, read and put a tick (V) or cross (X).

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and mạ. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the age of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Describing things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Asking and answering questions about pets

6. Talking about someone’s toys

7. Talking about what someone is doing

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

10. Asking and answering questions about the job of a family member

Note:

Teacher may use the flash cards of Units 11 – trăng tròn and real things, pictures, … for this Speaking test.

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is nhảy.

Key: 1. N 2. N 3. Y 4. N

2. Audio script:

1.A: How old is your brother?

B: He’s fifteen years old.

2. A: Is she a singer?

B: No, she isn’t. She is a worker.

3. A: Where are the tables?

B: They’re in the kitchen.

4. A: What’s she doing?

B: She’s painting a picture.

Key: 1. c 2. c 3. a 4. a

3.

1. 🗶 2. ✔ 3. ✔ 4. 🗶

4.

1. mother 2. park 3. father 4. cycling 5. flying 6. dog

5.Suggested language:

1. – How old is he / she / your father / mother /?

– He’s / She’s ______ (age).

2. – Where’s the ____________ (rooms in a house)?

– It’s here / there.

3. The ________ is _________ (big, new, old, …)

The ________ are ________ (big, new, old, …)

4. – Would you lượt thích some ___________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

5. – Do you have any __________ (pets)?

– Yes, I tự. / No, I don’t.

6. They have __________ (toys).

7. I’m _________________ (dancing, drawing a picture, …)

8. He’s / She’s ____________ (cycling, flying a kite, …)

9. What’s the __________ doing? It’s _____________ (climbing, swinging, …)

10. – Is your father / mother / _______ (teacher, nurse, …)?

– Yes, he / she is. / No, he / she isn’t.

Cảm ơn các bạn đang được bám theo dõi nội dung bài viết Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường 2 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 – Global Success (Có tệp tin nghe + đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại phản hồi và review trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: giáng sinh