Economic Reforms Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về bài xích Economic Reforms.

I. Vocabulary

 1. – stagnant [‘stægnənt] (adj): trì trệ
 2. – inflation [in’flei∫n] (n): sự lân phát
 3. – eliminate [i’limineit] (v): lọai quăng quật, loại trừ
 4. – lớn eliminate sth/sb from sth
 5. – subsidy [‘sʌbsidi]: sự bao cấp
 6. – intervention [,intə’ven∫n] (n): sự can thiệp
 7. – state intervention (n): sự can thiệp trong phòng nước
 8. – dissolve [di’zɔlv] (v): giải thể, giải thể
 9. – substantial [səb’stæn∫əl] (adj): đáng chú ý, lớn
 10. – dominate [‘dɔmineit] (v): phân phối, thống trị
 11. – commitment [kə’mitmənt] (n): lời hứa hẹn, điều cam kết
 12. -constantly [‘kɔnstəntli] (adv): thông thường xuyên, liên tục
 13. – lớn carry out: tiến thủ hành
 14. – lớn be aware of: với ý thức về
 15. – National Congress: Đại Hội toàn quốc
 16. – lớn initiate [i’ni∫iit] (v): bắt đầu
 17. – overall [‘ouvərɔ:l] (adj): toàn diện
 18. – renovation [,renə’vei∫n] (n): sự thay đổi mới
 19. – lớn restructure [,ri:’strʌkt∫ə] (v): tổ chức cơ cấu lại, bố trí lại
 20. – lớn raise [reiz] (v): nâng lên
 21. – sector [‘sektə] (n): quần thể vực
 22. – reform [ri’fɔ:m] (v): cải tổ, cải cách
 23. – lớn lead a life: sinh sống một cuộc sống
 24. – lớn improve [im’pru:v] (v): nâng cấp, cải thiện
 25. – situation [,sit∫u’ei∫n] (n): tình hình
 26. – measure [‘meʒə] (n): biện pháp
 27. – lớn promote [prə’mout] (v): đẩy mạnh
 28. – priority [prai’ɔrəti] (n): quyền ưu tiên
 29. – namely[‘neimli] (adv): ví dụ là
 30. – lớn produce [‘prɔdju:s]: sản xuất
 31. – production [prə’dʌk∫n] (n): sự sản xuất
 32. – product [‘prɔdəkt] (n): sản phẩm
 33. – productivity (n): năng suất
 34. – consumer goods [kən’sju:mə gudz] (n): sản phẩm chi tiêu dùng
 35. – trade relation: quan hệ thương mại
 36. – lớn encourage [in’kʌridʒ] (v): khuyến khích
 37. – domestic [də’mestik] (adj): nội địa
 38. – lớn invest [in’vest] (v): đầu tư
 39. – investment (n): sự góp vốn đầu tư, vốn liếng đầu tư
 40. – subsequent [‘sʌbsikwənt] (n): cho tới sau, xẩy ra sau
 41. – lớn reaffirm [‘ri:ə’fə:m] (v): tái ngắt xác nhận
 42. – administrative [əd’ministrətiv] (adj): hành chính
 43. – guideline[‘gaidlain] (n): nguyên lý chỉ đạo
 44. – lớn adopt [ə’dɔpt] (v): gật đầu đồng ý, thông qua
 45. – lớn develop [di’veləp] (v): vạc triển
 46. – development (n): sự vạc triển
 47. – developed country (n): nước vạc triển
 48. – developing country (n): nước đang được vạc triển
 49. – under-developed country (n): nước xoàng vạc triển
 50. – Land Law (n): luật khu đất đai
 51. – Enterprises Law: Luật doanh nghiệp
 52. – lớn rung rinh – laid – laid: đặt
 53. – legal ground (n): hạ tầng pháp lý
 54. – efficient [i’fi∫ənt] (adj): với hiệu suất cao ≠inefficientadj): không tồn tại hiệu quả
 55. – co-operative (n): liên minh xã
 56. – lớn expand [iks’pænd] (v): hé rộng
 57. – lớn undergo (v): trải qua
 58. – land use rights: quyền dùng đất
 59. – ethnic minority: người dân tộc bản địa thiểu số
 60. – lớn gain [gein] (v): giành được, đạt được

 II. Grammar.

Bạn đang xem: Economic Reforms Môn Tiếng anh Lớp 12

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ:

*Although/ Though/ Even though + clause, main clause .

= In spite of/ Despite the fact that clause, main clause

Xem thêm: Teen 2k: ôn thi học kì không nhất thiết phải bỏ dở học thêm

= Main clause + in spite of/ despite the fact that clause.

*In spite of/ Despite + N/ N phrase/ Gerund Phrase, clause.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ đồng hồ Anh 12.

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k