Endangered species Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài bác Endangered species.

I. Vocabulary

 1. – bared teeth (n): răng hở
 2. – be driven to tướng the verge of… :bị đẩy cho tới bờ của…..
 3. – biologist /bai’ɔlədʒist/ (n): ngôi nhà loại vật học
 4. – deforestation /di,fɔris’tei∫n/ (n): sự đập rừng
 5. – derive (from) /di’raiv/ (v): bắt mối cung cấp từ
 6. – enact /ɪˈnækt/ (v): phát hành (đạo luật)
 7. – gorilla /gə’rilə/ (n): con cái khỉ đột
 8. – habitat /ˈhæbɪtæt/ (n):môi ngôi trường sinh sống,vị trí ở (người)
 9. – leopard /’lepəd/ (n): con cái báo
 10. – parrot /ˈpærət/ (n): con cái vẹt
 11. – reserve /ri’zə:v/ (n): khu vực bảo đảm, (v): dự trữ
 12. – rhinoceros /rai’nɔsərəs/ (n): con cái ê giác
 13. – sociable /’sou∫əbl/ (a): dễ dàng thân thiện, hoà đồng
 14. – urbanization /,ə:bənai’zei∫n/ (n): sự khu đô thị hoá
 15. – vulnerable /’vʌlnərəbl/ (a): dẽ bị tổn thương
 16. – wildlife /’waildlaif/ (n): động vật hoang dã phung phí dã
 17. – worm /wə:m/ (n): sâu sắc, trùng
 18. – fertile /’fə:tail/ (a): màu sắc mỡ
 19. – awareness /əˈweənəs/ (a): trí tuệ về ai/cái gì
 20. – conservation /,kɔnsə:’vei∫n/ (n): sự bảo tồn
 21. – survive /sə’vaiv/ (v): sinh sống sót; còn lại
 22. – develop /di’veləp/ (v): phân phát triển
 23. – essential /ɪˈsenʃl/ (a): quan trọng,công ty yếu hèn, (n): nhân tố cần thiết thiết
 24. – project /’prədʒekt/ (n): dự án công trình, tiếp hoạch
 25. – fashionable /’fỉ∫nəbl/ (a): trang nhã, sang trọng trọng
 26. – livelihood /’laivlihud/ (n): cơ hội dò la sống
 27. – numerous /’nju:mərəs/ (a): sầm uất đảo
 28. – poach /pout∫/ (v): săn bắn trộm, xâm phạm
 29. – endanger /in’deindʒə(r)/ (v):gây nguy nan hiểm
 30. – extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n): duyệt chủng
 31. – globe /gloub/ (n): trái ngược cầu
 32. – damage /ˈdæmɪdʒ/ (v): khiến cho tổn sợ hãi,(n): sự thiệt hại
 33. – contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): thực hiện dơ, thực hiện nhiễm (bệnh)

 II. Grammar.

Bạn đang xem: Endangered species Môn Tiếng anh Lớp 12

*May – Might: có lẽ rằng, đem thể

 • Diễn miêu tả điều rất có thể xẩy ra hoặc ko chắc chắn là xẩy ra.
 • Dùng vô câu đòi hỏi trang nhã, hoặc được cho phép.
 • Dùng mang lại lời nói chúc hoặc trình diễn miêu tả niềm hy vọng.

*Must – mustn’t: nên, có thể, nên,..

 • Diễn miêu tả sự buộc phải, quan trọng.
 • Diễn miêu tả phỏng đoán, tóm lại đem triệu chứng cứ ở thời điểm hiện tại.
 • Diễn miêu tả lời nói răn dạy đem tính quan trọng.
 • Diễn miêu tả sự nghiêm cấm.

*Needn’t: ko cần thiết, ko nên.

Xem thêm: teen 2k thi học kì I

*Phân biệt giữa Must và Have to tướng.

 • Must thể hiện nay sự quan trọng hoặc buộc phải đem tính khinh suất.
 • Have to tướng thể hiện nay sự quan trọng hoặc buộc phải đem tính khách hàng quan tiền.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập môn giờ đồng hồ Anh 12.

Xem thêm: mon anh van