giải sgk tiếng anh 11

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Danh sách các nội dung

 • Unit 1: Friendship
 • Unit 2: Personal Experiences
 • Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Unit 3: A Party
 • Đề thi Tiếng Anh 11 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án (4 đề)
 • Test Yourself A (trang 42-43-44-45)
 • Unit 4: Volunteer Work
 • Unit 5: Illiteracy
 • Unit 6: Competitions
 • Test Yourself B (trang 76-77-78-79)
 • Unit 7: World Population
 • Unit 8: Celebrations
 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 11 năm 2021 có đáp án (3 đề)
 • Unit 9: The Post Office
 • Test Yourself C (trang 111-112-113)
 • Unit 10: Nature in Danger
 • Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 có đáp án (4 đề)
 • Unit 11: Sources of Energy
 • Đề thi Tiếng Anh 11 Giữa kì 2 năm 2022 có đáp án (4 đề)
 • Test Yourself D (trang 133-134-135)
 • Unit 12: The ASIAN Games
 • Unit 13: Hobbies
 • Unit 14: Recreation
 • Test Yourself E (trang 163-164-165)
 • Unit 15: Space Conquest
 • Unit 16: The Wonders of the World
 • Test Yourself F (trang 187-188-189)
 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 11 năm 2022 có đáp án (3 đề)