Hobbies Môn Tiếng anh Lớp 11.

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài bác Hobbies .

I. Vocabulary.

 1. accompany (v) [ə’kʌmpəni]: đệm đàn, đệm nhạc
 2. accomplished (a) [ə’kɔmpli∫t]: tài năng, cừ khôi
 3. admire (v) [əd’maiə]: ngưỡng mộ
 4. avid (a) [‘ævid] : thèm khát, thèm thuồng
 5. discard (v) [di,skɑ:d]: vứt bỏ
 6. envelope (n) [‘enviloup]: bao thư
 7. fish tank (n) [fi∫ tæηk]: bể cá
 8. indulge in (v) [in’dʌldʒ]: say mê
 9. modest (a)[‘mɔdist]: khiêm tốn
 10. occupied (a) [‘ɒkjʊpaied]: bận rộn
 11. practise (v) [‘præktis]: thực hành
 12. name tag (n) [neim tæg]: nhãn ghi tên
 13. overseas (adv) [,ouvə’si:z]: ở nước ngoài
 14. pen friend (n) [,pen’frend]: các bạn qua quýt thư từ
 15. bygone (a) [‘baigɔn]: quá khứ, qua quýt rồi
 16. cope with (v) [koup]: ứng phó, đương đầu
 17. fairy tale (n) [‘feəriteil]: chuyện cổ tích
 18. gigantic (a) [dʒai’gæntik]: khổng lồ
 19. ignorantly (adv) [‘ignərəntli]: ngu dốt nát, dốt nát nát
 20. otherwise (conj) [‘ʌđəwaiz]: còn nếu không thì
 21. profitably (adv) [‘prɔfittəbli]: với ích
 22. imaginary (a) [i’mædʒinəri]: tưởng tượng
 23. throw … away (v) [θrou]: ném đi
 24. tune (n) [tju:n]: giai điệu
 25. book stall (n) [stɔ:l]: quầy sách
 26. broaden (v) [‘brɔ:dn]: không ngừng mở rộng (kiến thức)
 27. category (n) [‘kætigəri]: loại, hạng, nhóm
 28. classify (v) [‘klæsifai]: phân loại
 29. exchange (v) [iks’t∫eindʒ]: trao đổi

II. Grammar.

1, Liên kể từ là kể từ dùng làm nối nhị mệnh đề nhập một câu.

Bạn đang xem: Hobbies Môn Tiếng anh Lớp 11.

a, Liên kể từ đẳng lập: and, but, or, nor, for, vet, ví.

Được dùng làm nối nhị phần nhập một câu với tầm quan trọng ngữ pháp : song lập cùng nhau. Đó hoàn toàn có thể là những kể từ đơn hoặc những mệnh đề.

Luôn luôn luôn đứng thân thiện nhị kể từ hoặc nhị mệnh đề nhưng mà nó links.

Khi một liên kể từ đẳng lập nối những mệnh đề song lập thì luôn luôn với lốt phẩy đứng trước liên kể từ.

b, Liên kể từ phụ thuộc: after, although, as, because, before, how, if, once, since, than thở, that, though, till, until, when, where, whether while.

Xem thêm: Địa chỉ sỉ giày Sneaker MLB uy tín nhất hiện nay

Được dùng làm nối mệnh đề dựa vào với mệnh đề chủ yếu của câu.

Thường hàng đầu mệnh đề dựa vào.

2, Câu chẻ:

Khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề nguyên tố này bại liệt, tao tách câu nhằm chen những cụm kể từ không giống nhập -> câu này được gọi là câu chẻ.

Xem thêm: Teen 2k: ôn thi học kì không nhất thiết phải bỏ dở học thêm

 • Sử dụng mệnh đề mối quan hệ muốn tạo câu chẻ.
 • Sử dụng cấu trúc  It is/was…that/who/when

Nếu ham muốn nhấn mạnh vấn đề cụm kể từ này thì ghi chép cụm bại liệt thân thiện it was/ is và who/ that/ when, những nguyên tố không giống không thay đổi.

Nếu là quá khứ thì sử dụng “was”, thời điểm hiện tại sử dụng “is”, cụm nhấn mạnh vấn đề là thời hạn thì sử dụng “when”, người tiêu dùng “ who”, còn “that” thì sử dụng cho tới từng đối tượng người sử dụng.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ đồng hồ Anh 11.