Khái niệm cung và góc lượng giác Môn Toán lớp 10

Tài liệu bao gồm 76 trang, tóm lược lý thuyết, phân dạng và chỉ dẫn giải những dạng toán, tuyển chọn lựa chọn những bài bác luyện kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên đề chính cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, gom học viên lớp 10 xem thêm lúc học lịch trình Đại số 10 chương 6 (Toán 10).

1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Khái niệm cung và góc lượng giác.
2. Số đo của cung và góc lượng giác.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Liên hệ thân mật chừng và rađian.
Dạng 2. Độ lâu năm cung lượng giác.
Dạng 3. Biểu thao diễn cung lượng giác bên trên lối tròn xoe lượng giác.

Bạn đang xem: Khái niệm cung và góc lượng giác Môn Toán lớp 10

2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Định nghĩa.
2. Hệ trái khoáy.
3. Ý nghĩa hình học tập của tang và côtang.
4. Công thức lượng giác cơ phiên bản.
5. Giá trị lượng giác của những cung đem tương quan đặc trưng.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác.
Dạng 2. Tính độ quý hiếm lượng giác của một cung.
Dạng 3. Sử dụng cung links nhằm tính độ quý hiếm lượng giác.
Dạng 4. Rút gọn gàng biểu thức và chứng tỏ đẳng thức.

Xem thêm: hoc pho thong

3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I. Công thức nằm trong.
Dạng 1. Công thức nằm trong.
II. Công thức nhân song.
III. Các dạng toán.
Dạng 2. Tính những độ quý hiếm lượng giác của những góc mang lại trước.
Dạng 3. Rút gọn gàng biểu thức mang lại trước.
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức lượng giác.
IV. Công thức biến hóa.
Dạng 5. Biến thay đổi một biểu thức trở thành một tổng hoặc trở thành một tích.
Dạng 6. Chứng minh một đẳng thức lượng giác đem dùng group công thức biến hóa.
Dạng 7. Dùng công thức biến hóa nhằm tính độ quý hiếm (rút gọn) của một biểu thức lượng giác.
Dạng 8. Nhận dạng tam giác. Một số hệ thức nhập tam giác.

4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.
VII. Đề số 4a.
VIII. Đề số 4b.
IX. Đề số 5a.
X. Đề số 5b.