Kiến thức Tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Bạn cần được ôn luyện những vùng kiến thức và kỹ năng nào là nhằm đoạt được đề đua trung học phổ thông Quốc gia môn giờ Anh? Bài viết lách ngày hôm nay PREP tiếp tục tổ hợp cho mình trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh về phân phát âm, kể từ vựng và ngữ pháp, bên cạnh đó hỗ trợ cỗ tư liệu rất rất cụ thể cho mình ôn đua hiệu suất cao tận nhà. Hãy coi tức thì nào!

Bạn đang xem: Kiến thức Tiếng Anh thi THPT Quốc gia

trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf
trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf

I. Tổng hợp ý trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia

1. Trọng tâm phân phát âm

1.1. Cách phân phát âm

Cách phân phát âm của đuôi -s:

trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phân phát âm của đuôi -s
trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phân phát âm của đuôi -s
trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phân phát âm của đuôi -s
  • /s/: khi âm tận nằm trong trước -s là /p/, k/, /f/, /θ/, /t/.
  • /ɪz/: trước khi -s là: ch, sh, ss, x, ge, ce, se.
  • /z/: khi âm tận nằm trong trước -s là nguyên vẹn âm và những phụ âm sót lại.

Cách phân phát âm của đuôi -ed:

trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phân phát âm của đuôi -ed:
  • /t/: khi âm tận nằm trong trước -ed là /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/.
  • /id/: trước khi -ed là /t/ và /d/.
  • /d/: khi âm tận nằm trong trước -ed là nguyên vẹn âm và những phụ âm sót lại.

Tham khảo tăng bài bác viết: 

3 Quy tắc phân phát âm ED vô giờ anh dễ nắm bắt và đơn giản!

3 quy tắc phân phát âm S, ES vô giờ Anh chuẩn chỉnh chỉnh nhất chúng ta nên “nằm lòng”!

1.2. Cách tiến công trọng âm

Các các bạn hãy ghi ghi nhớ trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh những quy tắc tiến công trọng âm sau:

Đối với kể từ 2 âm tiết:

  • Quy tắc 1: Đa số những động kể từ sở hữu 2 âm tiết thì trọng âm chủ yếu được nhấn vô âm tiết loại nhì. Ví dụ: destroy /dɪˈstrɔɪ/, maintain /meɪnˈteɪn/
  • Quy tắc 2: Đa số những danh kể từ và tính kể từ sở hữu 2 âm tiết thì trọng âm chủ yếu được nhấn vô âm tiết loại nhất. Ví dụ: mountain /ˈmaʊn.tən/, pretty /ˈprɪt.i/
  • Quy tắc 3: Một số kể từ một vừa hai phải đem nghĩa danh kể từ hoặc động kể từ thì: Nếu là danh từ trọng âm vô âm tiết loại nhất; trong trường hợp là động kể từ thì trọng âm vô âm tiết loại nhì. 
  • Quy tắc 4: Trọng âm ko rơi vào âm /ɪ/ và ko bao giờ rơi vào âm /ə/. Ví dụ: result /rɪˈzʌlt/, offer /ˈɒf.ər/.

Đối với kể từ sở hữu 3 âm tiết trở lên:

  • Quy tắc 1: Hầu hết các kể từ tận nằm trong là đuôi; IC, IAN, ICS, SION, TION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó. Ví dụ: scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/, precision /prɪˈsɪʒ.ən/.
  • Quy tắc 2: Hầu hết các kể từ tận nằm trong là những đuôi: EE, ADE, ESE, EER, OO, EETE, OON, IQUE, AIRE thì trọng âm nhấn vô chủ yếu những âm này. Ví dụ: refugee /ˌref.juˈdʒiː/.
  • Quy tắc 3: Hầu hết các kể từ tận nằm trong là: AL, Y, FUL thì trọng âm nhấn vô âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ: beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, natural /ˈnætʃ.ər.əl/, ability /əˈbɪl.ə.ti/
  • Quy tắc 4: Các chi phí tố ko lúc nào sở hữu trọng âm tuy nhiên thường nhấn trọng âm vô âm loại nhì. Ví dụ: illegal /ɪˈliː.ɡəl/, unable /ʌnˈeɪ.bəl/.
  • Quy tắc 5: Các kể từ kết đốc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chủ yếu vô âm bại liệt. Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whenever /wenˈev.ər/.

Đối với từ ghép: 

  • Quy tắc 1: Danh kể từ ghép sở hữu trọng âm nhấn vô âm tiết thứ nhất. Ví dụ: film-maker /ˈfɪlmˌmeɪ.kər/, raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/, sunrise /ˈsʌn.raɪz/.
  • Quy tắc 2: Tính kể từ ghép sở hữu trọng âm nhấn vô âm tiết loại nhất. Nếu tính kể từ ghép tuy nhiên kể từ thứ nhất là tính từ/trạng kể từ hoặc kết đốc là đuôi ED thì trọng âm rớt vào âm loại nhì. Ví dụ: well-done /ˌwel ˈdʌn/, home-sick /ˈhəʊm.sɪk//ˈtrʌstˌwɜː.ði/.
  • Quy tắc 3: Động kể từ ghép sở hữu trọng âm nhấn vô âm ghép thứ nhì. Ví dụ: overcome /ˌəʊ.vəˈkʌm/, understand /ˌʌn.dəˈstænd/, undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/.

Tham khảo tăng bài bác viết:

15+ quy tắc khắc ghi trọng âm vô giờ Anh đơn giản và giản dị và dễ dàng ghi nhớ nhất

2. Trọng tâm kể từ vựng

Đối với kể từ vựng, chúng ta hãy học tập trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh phần kể từ vựng với 10 topics sau đây:

2.1. Topic 1: “People and Society”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Proposal (n) /prəˈpəʊzl/ Lời cầu hít, điều đề xuất When John asked Anna đồ sộ marry him, she immediately accepted this proposal
Conflict (v,n)

/kənˈflɪkt/ (v)

/ˈkɒnflɪkt/ (n)

Xung đột There was a conflict between the teams that happened in the match last night.
Familiar (adj) /fəˈmɪliə(r)/ Thân thuộc This brand has become a familiar sight in the world.

2.2. Topic 2: “Change and Technology”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Innovation (n) /ˌɪnəˈveɪʃn/ Sự nâng cấp, thay đổi mới This brand is very interested in product design and innovation.
Flexible (adj) /ˈflek.sə.bəl/ Linh hoạt The company needs đồ sộ recruit people who are flexible in work settlement
Potential (n,adj) /pəˈtenʃl/ Tiềm năng Anna has the potential capacity đồ sộ be the company director.

2.3. Topic 3: “Weather and Environment”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Endangered (adj) /ɪnˈdeɪndʒəd/ Gặp nguy hiểm hiểm The white lion is an endangered species. 
Extreme (adj) /ɪkˈstriːm/ Khắc nghiệt, rất rất đoan. The extreme weather makes many people sick.
Forecast (n) /ˈfɔː.kɑːst/ Dự báo My father heard the weather forecast daily.

2.4. Topic 4: “The media”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Critic (n) /ˈkrɪt.ɪk/ Nhà phê bình Critics say that plan is a short-sighted view.
Article (n) /ˈɑː.tɪ.kəl/ Bài báo Peter has written many articles for the Đài truyền hình BBC.
Informative (adj) /ɪnˈfɔː.mə.tɪv/ Cung cung cấp nhiều thông tin This is an informative book.

2.5. Topic 5: “Change and Nature”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Disaster (n) /dɪˈzɑːstə(r)/   Thảm họa The storm last week was a disaster.
Awareness (n) /əˈweə.nəs/ Sự nhận thức Peter has written many articles for the Đài truyền hình BBC.
Habitat (n) /ˈhæbɪtæt/ Môi ngôi trường sống Some animals have đồ sộ change their habitat because of environmental pollution.

Tham khảo tăng bài bác viết:

10 chủ thể kể từ vựng giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia trọng tâm canh ty những cử tử ôn luyện đua hiệu suất cao (Phần 1)

2.6. Topic 6: “Work and Business”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Investment (n) /ɪnˈvestmənt/   Sự đầu tư The careless investment made him bankrupt.
Efficient (adj) /ɪˈfɪʃ.ənt/ Hiệu quả This machine is more efficient than vãn the old one.
Colleague (n) /ˈkɒl.iːɡ/ Đồng nghiệp My colleagues are very friendly.

2.7. Topic 7: “Education and Learning”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Academic (adj) /ˌæk.əˈdem.ɪk/ Thuộc về học tập thuật IELTS is an academic exam.
Knowledgeable (adj) /ˈnɒl.ɪ.dʒə.bəl/ Thông thạo, am tường Anna’s extremely knowledgeable about marketing.
Qualification (n) /ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ Bằng cấp Qualification  is important when applying for a job.

2.8. Topic 8: “Health and Fitness”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Infection (n) /ɪnˈfekʃn/ Sự lây nhiễm The infection of Covid-19 is very fast.
Undergo (v) /ˌʌn.dəˈɡəʊ/ Trải qua Anna underwent several operations last year.
Operation (n) /ˌɒpəˈreɪʃn/ Phẫu thuật Jenny needs an operation on her arm.

2.9. Topic 9: “Entertainment”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Exhibition (n) /ˌek.səˈbɪʃ.ən/ Cuộc triển lãm The art exhibition takes place tomorrow night.
Outstanding (adj) /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ Cuộc triển lãm Anna is the outstanding person in the crowd.
Tedious (adj) /ˈtiːdiəs/ Nhàm chán This is a tedious job.

2.10. Topic 10: “The law and Crime”

Từ vựng Phát âm Nghĩa Ví dụ
Evidence (n) /ˈevɪdəns/ Bằng chứng The police have enough evidence đồ sộ convict her.
Justice (n) /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ /ˈdʒʌstɪs/ Victims in this lawsuit are calling for justice.
Arrest (v) /əˈrest/ Bắt giữ The police have just arrested 3 thieves yesterday.

Tham khảo tăng bài bác viết:

10 chủ thể kể từ vựng giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia trọng tâm canh ty những cử tử ôn luyện đua hiệu suất cao (Phần 2)

3. Trọng tâm ngữ pháp

1.1. Tense – Thì

Bạn lưu ý được trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh của 12 thì cơ phiên bản sau:

  • Hiện tại: Simple present (Thì lúc này đơn), Present Continuous (Thì lúc này tiếp diễn), Present Perfect (Thì lúc này trả thành), Present Perfect Continuous (Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn).
  • Quá khứ: Past Simple (Thì vượt lên trên khứ đơn), Past Continuous (Thì vượt lên trên khứ tiếp diễn), Past Perfect (Thì vượt lên trên khứ trả thành), Past Perfect Continuous (Thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp diễn).
  • Tương lai: Simple Future (Thì sau này đơn), Future Continuous (Thì sau này tiếp diễn), Future Perfect (Thì sau này trả thành), Future Perfect Continuous (Thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn).

1.2. Clause – Mệnh đề

Bạn hãy ghi nhớ trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh của 2 loại mệnh đề sau:

  • Adverbial clauses (Mệnh đề trạng ngữ): dùng để bổ nghĩa mang đến mệnh đề khác. Mệnh đề trạng ngữ luôn luôn là mệnh nhằm phụ. Thường mở màn với những liên kể từ như: while, although, ví that…
  • Relative clause (Mệnh đề quan lại hệ): Là mệnh đề đứng tức thì sau danh kể từ tuy nhiên nó thay cho thế nhằm té nghĩa cho những danh kể từ bại liệt. Mệnh đề mối quan hệ luôn luôn sở hữu khá đầy đủ mái ấm ngữ và vị ngữ, mở màn bởi vì một đại kể từ mối quan hệ hay là một trạng kể từ mối quan hệ.

Tham khảo tăng bài bác viết:

Xem thêm: cách học thông minh

Mệnh đề trạng ngữ – Kiến thức ngữ pháp về Adverb clauses vô giờ Anh

Kiến thức ngữ pháp về mệnh đề mối quan hệ – Relative clauses vô giờ Anh

1.3. Reported Speech – Câu trần thuật vô giờ Anh

Câu trần thuật cũng nằm trong trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia. Dùng nhằm thuật lại điều trình bày bên dưới dạng loại gián tiếp. Thông thông thường sở hữu 2 sự thay cho thay đổi rộng lớn vô câu trần thuật này là sự thay cho thay đổi về thì và kể từ.

Tham khảo tăng bài bác viết: 

Chinh phục kiến thức và kỹ năng ngữ pháp về câu trần thuật vô giờ Anh

1.4. Conditional Sentence – Câu điều kiện 

Phần ngữ pháp ko thể bỏ lỡ vô trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh bại liệt đó là câu ĐK, sau đấy là công thức của tía loại câu ĐK cơ bản:

trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf
Conditional Sentence – Câu điều kiện

Câu ĐK loại 1:

If S + V (hiện bên trên đơn), S + will/ can/ may + V nguyên vẹn thể

→ S + will/ can/ may + V nguyên vẹn thể if S + V lúc này đơn

Câu ĐK loại 2:

If S + V (quá khứ đơn), S + would/ could/ might + V nguyên vẹn thể

→  S + would/ could/ might + V nguyên vẹn thể if S + V quá khứ đơn

Câu ĐK loại 3:

If S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/ could/ might + have + P2

→ S + would/ could/ might + have + P2 if S + V quá khứ hoàn thành

Tham khảo tăng bài bác viết:

  • Tất tần tật về câu ĐK loại 0, 1, 2, 3 vô giờ Anh

1.5. Passive Voice – Câu bị động

trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ anh, trọng tâm kiến thức và kỹ năng ôn đua thptqg môn Tiếng Anh pdf
Passive Voice – Câu bị động

 

Trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh tiếp Từ đó đó là Câu tiêu cực, được sử dụng nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề cho tới đối tượng người sử dụng của hành vi. Thời của động kể từ ở câu tiêu cực cần phân tách theo đuổi thời ở câu dữ thế chủ động. 

Tham khảo khá đầy đủ bài bác viết: 

  • Kiến thức về câu tiêu cực (Passive Voice) vô giờ Anh khá đầy đủ nhất

II. Download tư liệu trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia

Download tức thì tệp tin PDF cỗ tư liệu trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh được PREP tổ hợp cụ thể vô links sau đây nhằm ôn đua giờ anh trung học phổ thông Quốc gia hiệu suất cao tận nhà chúng ta nhé:

DOWNLOAD FILE PDF TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH

Trên đấy là tổ hợp trọng tâm kiến thức và kỹ năng giờ Anh giúp cho bạn sở hữu tầm nhìn tổng quát mắng nhằm ôn luyện hiệu suất cao. PREP chúc bàn sinh hoạt tập luyện thiệt chất lượng và đoạt được được điểm số ước muốn vô kỳ đua cho tới nhé!

Xem thêm: điểm cao môn vật lí 12