Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân là gì? Môn Vật lí Lớp 12

Lý thuyết về tích điện links, tích điện links riêng biệt của phân tử nhân vẹn toàn tử vật lí 12 Hạt nhân vẹn toàn tử.

Năng lượng links - tích điện links riêng
Năng lượng links – tích điện links riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác trong số những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh thuộc tính vô phạm vi độ cao thấp phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
Hạt Điện tích Khối lượng
Proton qp = – 1,602 x 10–19 C mp = 1,6726.10-27kg
Nơtron qn = 0 mn = 1,6726.10-27kg
Electron qe = – 1,602 x 10-19 C me = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính phỏng hụt khối của phân tử nhân

Bạn đang xem: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân là gì? Môn Vật lí Lớp 12

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) đem cấu trúc phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo nên trở nên phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng links phân tử nhân

Năng lượng links của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng cần cung ứng nhằm tách những nuclon; nó được xem vì thế tích của phỏng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Công thức tính tích điện links phân tử nhân

Xem thêm: thất nghiệp

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Năng lượng links riêng

Mức phỏng vững chắc của một phân tử nhân tùy nằm trong vô tích điện links riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: tích điện links riêng biệt của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân vững chắc đem \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này đó là những phân tử nhân ở khoảng tầm thân thích của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80

Xem thêm: mở cửa đặt chỗ PEN I 2018