pH, Chất chỉ thị axit , bazơ Môn Hóa học Lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 14 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và vì chưng từng nào ở 25oC?

Lời giải:

Bạn đang xem: pH, Chất chỉ thị axit , bazơ Môn Hóa học Lớp 11

Tích số ion của nước là tích số của độ đậm đặc H+ và độ đậm đặc OH ([H+][OH ] ) nội địa và cả trong những hỗn hợp loãng của những hóa học không giống nhau. Tại 25oC vì chưng thực nghiệm, người tớ xác lập được [H+] = [OH] = 10-7 (M).

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là [H+][OH] = 10-14.

Bài 2 trang 14 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): Phát biểu khái niệm môi trường xung quanh axit, trung tính và kiềm theo đòi độ đậm đặc H+ và pH?

Lời giải:

– Môi ngôi trường axit là môi trường xung quanh nhập ê [H+] > [OH] hoặc [H+] > 10-7 M hoặc pH < 7.

– Môi ngôi trường trung tính là môi trường xung quanh nhập ê [H+] = [OH] = 10-7 M hoặc pH = 7.

– Môi ngôi trường kiềm là môi trường xung quanh nhập ê [H+] < [OH] hoặc [H+] < 10-7 MM hoặc pH > 7.

Bài 3 trang 14 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất thông tư axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu sắc của quỳ tím và phenolphtalein trong những khoảng chừng pH không giống nhau?

Lời giải:

Chất thông tư axit –bazơ là hóa học được màu sắc biến hóa tùy thuộc vào độ quý hiếm pH của hỗn hợp.

Màu của quỳ tím trong những khoảng chừng pH không giống nhau:

pHpH ≤ 66 < pH < 8pH ≥ 8
QuỳĐỏTímXanh

Màu của phenolphtalien trong những khoảng chừng pH không giống nhau:

pHpH < 8,38,3 ≤ pH ≤ 10
PhenolphtalienKhông màuHồng

Bài 4 trang 14 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một hỗn hợp đem [OH ]= 1,5.10-5. Môi ngôi trường của hỗn hợp này là:

A. Axit ;         C. Kiềm

B. Trung tính ;         D. Không xác lập được

Lời giải:

– Đáp án C

– Từ [OH]= 1,5.10-5 (M) suy ra:

Vậy môi trường xung quanh của hỗn hợp là kiềm.

Bài 5 trang 14 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính độ đậm đặc H+, OH và pH của hỗn hợp HCl 0,10M và hỗn hợp NaOH 0,010M?

Lời giải:

Bài 6 trang 14 SGK Hóa 11

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): Dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. [H+][OH ] > 1,0.10-14 ;

B. [H+ ][OH ] = 1,0.10-14

C. [H+][OH ] < 1,0.10-14 ;

D. Không xác lập được

Lời giải:

– Đáp án B.

– Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong những hỗn hợp loãng của những hóa học không giống nhau.

Xem thêm: mon ly 10

Lý thuyết Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất thông tư axit – bazơ

I. Nước là hóa học năng lượng điện li yếu

1. Sự năng lượng điện li của nước

    – Nước là hóa học năng lượng điện li đặc biệt yếu đuối.

    – Phương trình năng lượng điện li:

2. Tích số ion của nước

    – Tại 25oC, hằng số KH2O gọi là tích số ion của nước:

    KH2O = [H+].[OH] = 10-14

    ⇒ [H+] = [OH] = 10-7.

    – Môi ngôi trường trung tính là môi trường xung quanh nhập ê [H+] = [OH] = 10-7 M.

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

    a. Môi ngôi trường axit

    Là môi trường xung quanh nhập ê [H+] > [OH] hoặc [H+] > 10-7 M.

    b. Môi ngôi trường kiềm

    Là môi trường xung quanh nhập ê [H+] < [OH] hoặc [H+] < 10-7 M.

II. Khái niệm về pH. Chất thông tư axit – bazơ

1. Khái niệm về pH

2. Chất thông tư axit – bazơ

    – Là hóa học được màu sắc biến hóa tùy thuộc vào độ quý hiếm pH của hỗn hợp.

    Ví dụ: Quỳ tím, phenolphatalenin.

Bảng màu sắc của quỳ và phenolphtalein nhập hỗn hợp ở những khoảng chừng pH không giống nhau.

 Trộn láo nháo một vài hóa học thông tư được màu sắc biến hóa tiếp đến nhau theo đòi độ quý hiếm pH, tớ được lếu láo hợp ý hóa học thông tư vạn năng. Dùng băng giấy tờ tẩm hỗn hợp lếu láo hợp ý này rất có thể xác lập được ngay gần giá chuẩn trị pH của hỗn hợp.

3. Bảng công thức pH trong những môi trường

CÔNG THỨC MÔI TRƯỜNG

pH = – lg[H+]

pOH = – lg[OH]

[H+].[OH] = 10-14

pH + pOH = 14

pH = a [H+] = 10-a

pOH = b [OH] = 10-b

pH < 7 → Môi ngôi trường axít

pH > 7 → Môi ngôi trường bazơ

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)" Môn Ngữ văn Lớp 10

pH = 7 → Môi ngôi trường trung tính

[H+] càng rộng lớn ↔ Giá trị pH càng bé

[OH] càng rộng lớn ↔ Giá trị pH càng lớn

✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐