Phân bón hóa học Môn Hóa học Lớp 11

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón hóa học

Bạn đang xem: Phân bón hóa học Môn Hóa học Lớp 11

Bài giảng Hóa 11 Bài 12: Phân bón hóa học

Phân bón chất hóa học là những hóa hóa học với chứa chấp những yếu tắc đủ dinh dưỡng, được bón mang lại cây nhằm mục tiêu nâng lên năng suất hoa màu.

Có 3 loại phân bón chất hóa học chủ yếu thông thường sử dụng là: phân đạm, phân lân và phân kali.

I. Phân đạm

– Phân đạm là những hợp ý hóa học hỗ trợ nitơ mang lại cây cỏ bên dưới dạng ion nitrat và ion amoni .

– Tác dụng: kích ứng quy trình phát triển của cây, tăng tỉ trọng protein thực vật.

– Độ đủ dinh dưỡng Đánh Giá vày % về lượng của N nhập phân.

1. Phân đạm amoni

– Là những muối hạt amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 1: Đạm amoni sunfat

– Điều chế: mang lại amoniac ứng dụng với axit ứng.

Thí dụ:

NH3 + HCl → NH4Cl

– Dùng bón cho những loại khu đất không nhiều chua.

2. Phân đạm nitrat

– Là những muối hạt nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 2: Phân đạm NaNO3

– Điều chế: mang lại axit nitric ứng dụng với muối hạt cacbonat.

Thí dụ:

CaCO3+2HNO3→Ca(NO3)2+CO2↑+H2O

– Amoni với môi trường xung quanh axit, còn nitrat với môi trường xung quanh trung tính.

⇒ Vùng khu đất chua bón nitrat, vùng khu đất kiềm bón amoni.

3. Urê

– Công thức phân tử: (NH2)2CO, chứa chấp khoảng tầm 46%N.

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 3: Đạm urê

– Điều chế: CO2+2NH3→t°, p(NH2)2CO+H2O

– Đạm urê tan chất lượng tốt nội địa, dễ dàng chảy nước vì thế thấm hút độ ẩm kể từ không gian.

– Trong khu đất, nhờ ứng dụng của vi loại vật, urê bị phân diệt mang lại bay đi ra NH3 hoặc gửi dần dần trở thành muối hạt cacbonat khi ứng dụng với nước:

(NH2)2CO+2H2O→(NH4)2CO3

II. Phân kali

– Cung cung cấp yếu tắc kali mang lại cây bên dưới dạng ion K+.

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 4: Phân kali đỏ tía (kali clorua)

– Tác dụng: đôn đốc đẩy mạnh quy trình đưa đến hóa học lối, tăng mạnh mức độ kháng sâu sắc căn bệnh, kháng rét và Chịu đựng hạn của cây.

– Độ đủ dinh dưỡng Đánh Giá vày dung lượng % K2O.

III. Phân lân

– Phân lân hỗ trợ P.. bên dưới dạng ion photphat ().

– Cần thiết mang lại cây ở thời kỳ phát triển, xúc tiến những quy trình sinh hóa, trao thay đổi hóa học và trao thay đổi tích điện của cây.

– Độ đủ dinh dưỡng Đánh Giá vày dung lượng %P2O5 ứng với lượng photpho với nhập bộ phận của chính nó.

– Nguyên liệu sản xuất: quặng photphoric và apatit.

– Những loại phân lân thông thường dùng: supephotphat, phân lân nung chảy,…

1. Superphotphat:

Thành phần đó là Ca(H2PO4)2.

Có nhì loại supephotphat: supephotphat đơn và supephotphat kép

a) Superphotphat đơn

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 5: Supephotphat đơn

– Chứa 14-20% P2O5.

– Sản xuất bằng phương pháp mang lại quặng photphorit hoặc apatit ứng dụng với axit sunfuric đặc:

Ca3(PO4)2+2H2SO4→2CaSO4↓+Ca(H2PO4)2.

b) Super photphat kép

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 6: Supephotphat kép

– Chứa 40-50% P2O5 vì thế chỉ mất Ca(H2PO4)2.

– Sản xuất qua loa 2 giai đoạn:

Điều chế axit photphoric:

Ca3(PO4)2+3H2SO4→3CaSO4↓+2H3PO4

Cho axit photphoric ứng dụng với quặng photphorit hoặc apatit:

Ca3(PO4)2+4H3PO4→3Ca(H2PO4)2

2. Phân lân nung chảy:

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 7: Một số loại phân lân nung chảy

– Thành phần: láo lếu hợp ý photphat và silicat của can xi và magie.

– Chứa 12-14% P2O5.

– Sản xuất phân lân nung chảy bằng phương pháp nung láo lếu hợp ý bột quặng apatit, đá xà vân (thành phần đó là magie silicat) và than thở ly ở nhiệt độ phỏng bên trên 1000oC nhập lò đứng.

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 8: Nguyên liệu tạo ra phân lân nung chảy

– Phân lân nung chảy ko tan nội địa, tương thích mang lại lượng khu đất chua.

IV. Một số loại phân bón khác

1. Phân láo lếu hợp ý và phân phức hợp

– Là loại phân bón chứa chấp đôi khi 2 hoặc 3 yếu tắc đủ dinh dưỡng cơ phiên bản.

+ Phân láo lếu hợp: chứa chấp cả 3 yếu tắc N, P.., K gọi là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là láo lếu hợp ý của (NH4)2HPO4 và KNO3.

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 9: Phân bón NPK

+ Phân phức hợp: là láo lếu hợp ý những hóa học được đưa đến đôi khi vày tương tác chất hóa học của những hóa học.

Ví dụ: Amophot là láo lếu hợp ý của những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 chiếm được khi mang lại NH3 ứng dụng với H3PO4.

Hình 10: Phân bón phức hợp

2. Phân vi lượng

Xem thêm: vui giáng sinh

– Phân vi lượng hỗ trợ mang lại cây những yếu tắc như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … ở dạng hợp ý hóa học.

Lý thuyết Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học | Hóa học tập lớp 12 (ảnh 1)

Hình 11: Một số loại phân bón vi lượng

– Cây trồng chỉ việc một lượng nhỏ loại phân bón này nhằm tăng năng lực kích ứng quy trình phát triển và trao thay đổi hóa học, quang quẻ hợp ý,…

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 12: Phân bón hóa học

Câu 1: Công thức này sau đó là một loại phân đạm?

A. (NH2)2CO.

B. Ca3(PO4)2.

C. K2SO4.

D. Ca(H2PO4)2.

Câu 2: Chọn câu đúng?

A. Phân đạm là những hợp ý hóa học hỗ trợ N mang lại cây cỏ.

B. Phân đạm là những hợp ý hóa học hỗ trợ P.. và N mang lại cây cỏ.

C. Phân lân là những hợp ý hóa học hỗ trợ K mang lại cây cỏ.

D. Phân kali là những hợp ý hóa học hỗ trợ K và P.. mang lại cây cỏ.

Câu 3: Trong những loại phân bón: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3. Phân này với dung lượng đạm cao nhất?

A. (NH2)2CO.

B. (NH4)2SO4.

C. NH4Cl.

D. NH4NO3.

Câu 4: Cho những tuyên bố sau:

(1). Độ đủ dinh dưỡng của phân kali được Đánh Giá vày dung lượng Tỷ Lệ của kali nhập phân.

(2). Phân lân với dung lượng photpho tối đa là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên liệu nhằm tạo ra phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón nhiều phân đạm amoni tiếp tục thực hiện mang lại khu đất chua.

(5). Thành phần chủ yếu của phân lân nung chảy là láo lếu hợp ý muối hạt photphat và silicat của can xi và magie.

(6). Phân láo lếu hợp ý chứa chấp nitơ, photpho, kali được gọi cộng đồng là phân NPK.

(7). Phân lân hỗ trợ nitơ hóa hợp ý mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO3−) và ion amoni (NH4+).

(8). Amophot là láo lếu hợp ý những muối hạt (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số tuyên bố đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Câu 5: Urê với công thức chất hóa học là (NH2)2CO, đó là một loại phân bón chất hóa học cần thiết và phổ cập nhập nông nghiệp. Urê nằm trong loại phân bón chất hóa học này sau đây?

A. phân đạm.

B. phân NPK.

C. phân lân.

D. phân kali.

Câu 6: Thành phần chủ yếu của phân bón tinh vi amophot là:

A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

B. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

C. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2.

D. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4.

Câu 7: Phân supephotphat kép thực tiễn tạo ra thông thường chỉ ứng với 40% P2O5. Hàm lượng % của can xi đihiđrophotphat nhập phân bón này là

A. 65,9%.

B. 69%.

C. 71,3%.

D. 73,1%.

Câu 8: Các đánh giá sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón mang lại loại khu đất chua.

(b) Độ đủ dinh dưỡng của phân lân được Đánh Giá vày Tỷ Lệ lượng photpho.

(c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) Người tớ sử dụng loại phân bón chứa chấp yếu tắc kali nhằm tăng mạnh mức độ kháng căn bệnh, kháng rét và Chịu đựng hạn mang lại cây.

(e) Tro thực vật cũng là 1 trong những loại phân kali vì thế với chứa chấp K2CO3.

(f) Amophot là 1 trong những loại phân bón tinh vi.

Số đánh giá sai

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 9: Cho những tuyên bố sau:

(a) Tại nhiệt độ phỏng cao, sắt kẽm kim loại Al khử được Fe2O3.

(b) Điện phân rét chảy NaCl, chiếm được khí Cl2 ở anot.

(c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

(d) Đốt sợi thừng thép nhập khí Cl2 xẩy ra làm mòn năng lượng điện chất hóa học.

Số tuyên bố đúng

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 10: Độ đủ dinh dưỡng của phân đạm được Đánh Giá theo đuổi tỉ trọng Tỷ Lệ về lượng của yếu tắc này sau đây?

A. Nitơ.

B. Photpho.

C. Kali.

D. Cacbon.

Xem tăng những bài bác tổng phải chăng thuyết Hóa học tập lớp 11 khá đầy đủ, cụ thể khác:

Lý thuyết Bài 13: Luyện tập: Tính hóa học của nitơ, photpho và những hợp ý hóa học của chúng

Lý thuyết Bài 15: Cacbon

Lý thuyết Bài 16: Hợp hóa học của cacbon

Lý thuyết Bài 17: Silic và hợp ý hóa học của silic

Lý thuyết Bài 18: Công nghiệp silicat

Xem thêm: giáng sinh

Đánh giá chỉ bài bác viết