Quá trình đẳng nhiệt là gì? Định luật Bôi lơ Ma ri ốt Môn Vật lí lớp 10

Lý thuyết về Quá trình đẳng nhiệt độ, tấp tểnh luật Bôilơ-Mariốt (Boyle-Mariotte)

Quá trình đẳng nhiệt độ là gì?

Bạn đang xem: Quá trình đẳng nhiệt là gì? Định luật Bôi lơ Ma ri ốt Môn Vật lí lớp 10

Quá trình đẳng nhiệt độ là Quá trình thay đổi hiện trạng Khi nhiệt độ phỏng ko thay đổi.

Định luật Bôilơ-Mariốt (Boyle-Mariotte)

Đối với lượng khí lí tưởng xác lập của một hệ kín, vô quy trình thay đổi hiện trạng với thông số kỹ thuật nhiệt độ phỏng ko thay đổi áp suất của khí lí tưởng tạo ra áp lực đè nén tỉ trọng nghịch tặc với thể tích.

Công thức của Định luật Bôilơ-Mariốt

\[p\sim \dfrac{1}{V}\]

\[p_{1}V_{1} = p_{2}V_{2} = … = p_{n}V_{n}\]

\[pV\] = hằng số

trong đó:

  • p: áp suất
  • V: thể tích

Đường đẳng nhiệt

Đường đẳng nhiệt độ là lối màn trình diễn sự trở thành thiên của áp suất theo dõi thể tích Khi nhiệt độ phỏng ko thay đổi. Trong hệ tọa phỏng (p,V) lối đẳng nhiệt độ là lối hypebol
Đường đẳng nhiệt độ trong số hệ trục tọa phỏng không giống nhau

Bài quy trình đẳng nhiệt độ, tấp tểnh luật Bôilơ-Mariốt

Bài tập luyện quy trình đẳng nhiệt độ, tấp tểnh luật Bôilơ-Mariốt cơ bản

p1V1 = p2V2 = … =p$_{n}$V$_{n}$

trong đó:

  • p: áp suất
  • V: thể tích
  • đơn vị áp suất 1atm=760mmHg=1,013.105Pa
  • đơn vị thể tích: 1 lít=1 dm3=10$^{-3 }$m3=10$^{3 }$cm3

Bài tập luyện quy trình đẳng nhiệt độ, tấp tểnh luật Bôilơ-Mariốt hoàn toàn có thể tích, áp suất khó khăn xác định

áp dụng công thức tính thể tích khí vô ống hình trụ chiều lâu năm l, thiết diện S

V = l.S

áp dụng công thức tính thể tích lúc biết lượng m và lượng riêng biệt ρ của hóa học khí

\[V=\dfrac{m}{\rho }\]

công thức tính áp suất bên trên phỏng thâm thúy h trong trái tim hóa học lỏng

p=po + ρgh

công thức tính áp suất vì thế lực F nén vuông góc lên diện tích S S

\[p=\dfrac{F}{S}\]

Bài tập luyện quy trình đẳng nhiệt độ, tấp tểnh luật Bôilơ-Mariốt bơm khí vô vào bình:

Trạng thái 1: thông thường lấy là khi ko bơm:

  • thể tích khí=thể tích khí đã có sẵn trước vào phía trong bình + thể tích khí x số lượt bơm
  • áp suất=áp suất với vô bình

Trạng thái 2:

  • thể tích khí=thể tích bình chứa
  • áp suất tính theo dõi công thức tấp tểnh luật Boyle-Mariotte

Video Bài quy trình đẳng nhiệt độ, tấp tểnh luật Bôilơ-Mariốt

Bài tập luyện quy trình đẳng nhiệt độ, tấp tểnh luật Bôilơ-Mariốt

Bài 1: Một lượng khí xác lập ở áp suất 3atm hoàn toàn có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của khối khí Khi nén đẳng nhiệt độ cho tới áp suất 6atm.

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

trạng thái 1: p1=3atm; V1=10lít

trạng thái 2: p2=6atm

Giải:

Quá trình đẳng nhiệt độ => p1V1=p2V2 => V2=5lít

hoặc: áp suất tăng 2 => thể tích rời 2 => V2=5lít

[collapse]

Bài 2: Nén đẳng nhiệt độ khối khí xác lập thực hiện áp suất thay cho thay đổi một lượng là 0,5atm. thạo thể tích và áp suất lúc đầu theo thứ tự là 5lít và 2atm, tính thể tích của khối khí khi sau.

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

Trạng thái 1: V1=5lít; p1=2atm

Trạng thái 2: p2=2+0,5=2,5atm (nén khí thể tích rời => áp suất tăng)

Giải

p1V1=p2V2=> V2=4lít

[collapse]

Bài 3: Khối lượng riêng biệt của oxi ở ĐK chi tiêu chuẩn chỉnh là một,43kg/m3. Tính lượng khí oxi ở vào phía trong bình kín thể tích 10 lít, áp suất 150atm nhiệt độ phỏng 0oC.

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán:

điều khiếu nại chi tiêu chuẩn chỉnh (trạng thái 1) p1=1atm; t1=0oC; ρ=1,43kg/m3

trạng thái 2: V2=10lit; p2=150atm; t2=0oC

Giải

p1V1=p2V2 => V1=1500lít=1,5m3

=> m=ρV=2,145kg

[collapse]

Bài 4: 6 lít khí giãn đẳng nhiệt độ cho tới thể tích 9 lit thì áp suất thay cho thay đổi một lượng 50kPa. Xác tấp tểnh áp suất lúc đầu và áp suất khi sau của khối khí

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

trạng thái 1: V1=6 lít; p1

trạng thái 2: V2=9lít; p2=p1 – 50kPa (thể tích tăng áp suất giảm)

Giải

p1V1=p2V2=(p1 – 50)V2 => p1=150kPa => p2=100kPa

[collapse]

Bài 5: Một sạn bong bóng khí ở phỏng thâm thúy 5m hoàn toàn có thể tích thay cho thay đổi ra làm sao Khi nổi lên phía trên mặt nước mang lại áp suất bên trên mặt mày nước là 105Pa, lượng riêng biệt của nước là 1000kg/m3, vận tốc trọng ngôi trường là 10m/s2.

Hướng dẫn

phân tích bài xích toán

trạng thái 1: ở phỏng thâm thúy 5m: V1; p1=ρgh + 105Pa=1,5.105Pa

trạng thái 2: ở mặt mày nước: V2; p2=105Pa

Giải

p1V1=p2V2 => V2=1,5V1

[collapse]

Bài 6: Tính phỏng sau của lòng hồ nước điểm với sạn bong bóng khí nổi lên kể từ lòng, biết lượng riêng biệt của nước là 103kg/m3, thể tích của sạn bong bóng khí bên trên mặt mày hồ nước tăng 1,gấp đôi và áp suất bên trên mặt mày hồ nước là 105Pa, lấy g=10m/s2.

Hướng dẫn

phân tích bài xích toán:

trạng thái 1 (tại đáy): V1; p1=po + ρgh

trạng thái 2 (tại mặt): V2=1,2V1; p2=po

Giải:

V1p1=V2p2 => h=2m

[collapse]

Bài 7: Tính thể tích và áp suất của một lượng khí xác lập biết nếu như áp suất gia tăng 5.105Pa thì thể tích khí thay cho thay đổi 5 lít, nếu như áp suất gia tăng 2.105Pa thì thể tích của khối khí thay cho thay đổi 3 lít. thạo quy trình thay đổi hiện trạng với nhiệt độ phỏng ko thay đổi.

Hướng dẫn

phân tích bài xích toán:

trạng thái 1: V1; p1

trạng thái 2: V2=V1– 5; p2=p1 + 5.105Pa

trạng thái 3: V3=V1 – 3; p3=p1 + 2.105Pa

lưu ý: áp suất tăng thì thể tích giảm

Giải:

p1V1=p2V2=p3V3 => p1=4.105Pa; V1=9 lít

[collapse]

Bài 8: Một ống thủy tinh ma hình trụ thiết diện S, một đầu kín một đầu hở. Mé vô ống thủy tinh ma chứa chấp khí lí tưởng được ngăn với phía bên ngoài vì chưng cột thủy ngân với chiều lâu năm 15cm. Tại thời gian lúc đầu ống nhằm trực tiếp hàng đầu hở con quay lên bên trên (hình vẽ), người tớ đo được chiều lâu năm của cột không gian phía bên trong ống là 30cm. thạo áp suất khí quyển là một,013.105Pa, lấy g=10m/s2, lượng riêng biệt của thủy ngân là 13600 kg/m3. Tính chiều lâu năm của cột không gian trong số tình huống sau (lưu ý giọt thủy ngân không xẩy ra rơi ngoài ống thủy tinh)

a) Ống được đặt điều ở ngang.

b) Ống được đặt điều trực tiếp đứng, mồm ống ở bên dưới.

c) Ống được đặt điều nghiêng một góc 30$^{0 }$so với phương trực tiếp đứng, mồm ống phía trên.

d) Ống được đặt điều nghiêng một góc 30$^{0 }$so với phương trực tiếp đứng, mồm ống ở bên dưới.

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán:

để giải vấn đề cần dùng công thức tính thể tích hình trụ V= h.S với S là thiết diện ngang, h là độ cao của ống. Công thức tính áp suất p=F/S với F=mg=ρVg=ρloS.g là trọng lượng của vật nén lên diện tích S S.

lo=15cm=0,15m; l1=30cm=0,3m; po=1,013.105(Pa)

Trạng thái 1: Khi ống trực tiếp đứng, mồm ống ở trên

V1=l1.S; p1=po + ρlog

a/ ống đặt điều ở ngang

trạng thái 2: V2=l2.S; p2=po

V2p2=V1p1 => l2=0,36m

b/ ống đặt điều trực tiếp đứng mồm ống con quay xuống dưới:

trạng thái 3: V3=l3.S; p3=po – ρlog => l3=0,45m

c/ ống đặt điều trực tiếp đứng mồm ống con quay lên, nghiêng góc 30o

trạng thái 4: V4=l4.S; p4=po + ρlog.cos30o

V4p4=V1p1 => l4=0,307m

d/ ống đặt điều trực tiếp đứng mồm ống con quay xuống, nghiêng góc 30o

trạng thái 5: V5=l5.S; p5=p$_{o }$- ρlog.cos30o

V5p5=V1p1 => l5=0,43m

Lưu ý: nếu như áp suất vô bài xích tính theo dõi mmHg thì áp suất vô ống p=po ± lo

[collapse]

Bài 9: chặn một ống hình trụ lâu năm 40cm một đầu hở xuống nước theo dõi phương trực tiếp đứng (như hình vẽ). Tìm độ cao cột nước kéo lên vô ống, biết lượng riêng biệt của nước là 103kg/m3, lấy g=10m/s2, áp suất Khi vô ống Khi phía trên mặt mày nước là 105Pa, nhiệt độ phỏng bất biến vô toàn cỗ quy trình.

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

l1=40cm=0,4m; ρ=103kg/m3

Trạng thái 1: V1=l1.S; p1=105Pa

Trạng thái 2: V2=l2.S; p2=p1 + ρgl2

Giải

p1V1=p2V2 => l2=0,385 (m)

=> x=l1l2=0,015 (m)

[collapse]

Bài 10: Dùng một bơm tay nhằm bơm không gian 1atm vô trái ngược bóng thể tích 2 lít với áp suất phía bên trong là 1atm. Tính áp suất phía bên trong trái ngược bóng sau 60 lượt bơm, biết từng lượt bơm được 50cm3 không gian vô trái ngược bóng. Coi quy trình bơm nhiệt độ phỏng là ko đổi

Hướng dẫn

phân tích bài xích toán

thể tích khí bơm vô bóng V=50.60=3000cm3=3lít

trạng thái 1: V1=3 + 2=5 lít; p1=1atm

trạng thái 2: V2=2 lít; p2=?

Giải:

p1V1=p2V2 => p2=2,5atm

[collapse]

Bài 11. Nếu áp suất của một lượng khí thay đổi 2.105N/m2 thì thể tích thay đổi 3lít. Nếu áp suất thay đổi 5.105N/m2 thì thể tích thay đổi 5lít. Tính áp suất và thể tích ban đàu của khí biết nhiệt độ phỏng của khí ko thay đổi.

Hướng dẫn

Trạng thái 1: p1; V1

trạng thái 2: p2 = p1 + 2.105; V2 = V1 – 3

Trạng thái 3: p3 = p1 + 5.105; V2 = V1 – 5

p1V1 = p2V2 = p3V3 => p1 = 4.105N/m2; V1 = 9lít.

[collapse]

Bài 12. Mỗi lượt bơm trả được Vo = 80cm3 không gian vô ruột xe pháo. Sau Khi bơm diện tích S xúc tiếp của những vỏ xe pháo với mặt mày lối là 30cm2. Thể tích của ruột xe pháo sau thời điểm bơm là 2000cm3. gí suất khí quyển po = 105Pa. Trọng lượng xe pháo là 600N. Coi nhiệt độ phỏng là ko thay đổi, tính số lượt bơm.

Hướng dẫn

Sau n lượt bơm, lượng khí vô vào bánh xe

ở hiện trạng 1: p1 =105Pa; V1 =2000 + nVo

Xem thêm: Cách phối đồ với giày Converse để tạo sự nổi bật, cá tính

ở hiện trạng 2: p2 = po + p’ = po + F/S = 3.105Pa; V2 = 2000cm3

p1V1 = p2V2 => n = 50

[collapse]

Bài 13. Một xilanh được che vì chưng pittong. Pittong hoàn toàn có thể trượt ko quái sát dọc từ trở thành xilanh. Pittong với lượng m, diện tích S S. Khí hoàn toàn có thể tích lúc đầu V. áp suất khí quyển là po. Tìm thể tích khí nếu như xilanh hoạt động trực tiếp đứng với vận tốc a. coi nhiệt độ phỏng là ko thay đổi.

Hướng dẫn

Gọi V,p là thể tích và áp suất khí vô xilanh Khi pittong đứng cân đối.

Các lực thuộc tính vô pitton:

Trọng lực P.. = mg;

lực đẩy khí vô xilanh F1 = pS;

lực đẩy của khí ngoài xilanh: F2 = poS

pittong cân đối => pS = poS + mg

Gọi V’; p’ là thể tích và áp suất khí vô xilanh Khi pittong trả động

Các lực thuộc tính vô pitton:

Trọng lực P.. = mg;

lực đẩy khí vô xilanh F’1 = p’S;

lực đẩy của khí ngoài xilanh: F’2 = poS

Định luật II Newton: mg + poS – p’S = ±ma (đi lên hoặc là di chuyển xuống)

quá trình đẳng nhiệt độ p’V’ = pV => p’ = pV/V’

=> mg + poS – \[\dfrac{V}{V’}\](mg + poS) = ±ma

=> V’ = (mg + poS)V/[m(g ± a) + poS]

[collapse]

Bài 14. Một xilanh ở ngang kín nhị đầu, hoàn toàn có thể tích V = 1,2lít và chứa chấp không gian ở áp suất po = 105N/m2. Xilanh được tạo thành 2 phần đều nhau vì chưng pittong mỏng manh lượng 100g đặt điều trực tiếp đứng. Chiều lâu năm xilanh 2L = 0,4m. Xilanh được con quay với véc tơ vận tốc tức thời góc ω xung quanh trục trực tiếp đứng ở đằm thắm xilanh. Tính ω nếu như pittong ở cơ hội trục con quay đoạn r = 0,1m Khi với cân đối kha khá.

Hướng dẫn

khi xilanh đứng yên lặng, khí trong những nửa xilanh hoàn toàn có thể tích là V/2 = SL = 0,6lít = 0,6.10-3m3, áp suất là po

khi xilanh con quay, khí vô nửa xilanh I hoàn toàn có thể tích V1 = S(L –r); áp suất p1

khí vô nửa xilanh II hoàn toàn có thể tích V2 = S(L+r), áp suất p2

Định luật Bôilơ-Mariot mang lại nhị nửa xilanh

poSL = p1S(L-r) = p2S(L+r)

=> p1 = po\[\dfrac{L}{L-r}\]; p2 = po\[\dfrac{L}{L+r}\]

Các lực thuộc tính lên pittong theo dõi phương ngang F1 = p1S; F2 = p2S; những lực này tạo ra vận tốc hướng trọng tâm thực hiện xilanh con quay đều

F1 – F2 = mrω2 => ω = 200rad/s

[collapse]

Bài 15. Một bơm hít thể tích ΔV cần bơm từng nào lượt hít khí vào phía trong bình hoàn toàn có thể tích V kể từ áp suất po cho tới áp suất p. Coi nhiệt độ phỏng của khí là ko thay đổi.

Hướng dẫn

Ban đầu khí vào phía trong bình hoàn toàn có thể tích V, áp suất po

sau Khi bơm lượt loại nhất khí vào phía trong bình hoàn toàn có thể tích V + ΔV áp suất p1

=> p1/po = V/(V + ΔV)

Sau Khi bơm lượt loại nhị khí vào phía trong bình hoàn toàn có thể tích V + ΔV áp suất p2

p2/po = (p2/p1).(p1/po) = (\[\dfrac{V}{V+\Delta V}\])2

tương tự động sau lượt bơm loại n khí vào phía trong bình với áp suất p

=> p/po = (\[\dfrac{V}{V+\Delta V}\])$^{n}$ => n =\[\dfrac{\lg\dfrac{p}{p_o}}{\lg\dfrac{V}{V+\Delta V}}\]

lg: hàm logarit cơ số 10

[collapse]

Bài 16. Một ống nhỏ thiết diện đều, một đầu kín. Một cột thủy ngân cao 75mm đứng cân đối, cơ hội lòng 180mm Khi ống trực tiếp đứng mồm ống phía trên và cơ hội lòng 220mm Khi ống trực tiếp đứng mồm ống ở bên dưới. Tìm áp suất khí quyển và phỏng lâu năm cột không gian vô ống Khi ống ở ngang.

Hướng dẫn

Khi mồm ống ở trên: V1 = Sx1; p1 = po + h

Khi mồm ống ở dưới: V2 = Sx2; p2 = po – h

Theo tấp tểnh luật Bôilơ-Mariot: p1V1 = p2V2

=> po = h(x2 + x1)/(x2 – x1) = 75(220+180)/(220 – 180) = 750mmHg

Khi đặt điều ống ở ngang: Vo = Sxo; po

poVo = p1V1 => xo = (po + h)x1/po = 198mm

[collapse]

Bài 17. Một ống thủy tinh ma một đầu kín, lâu năm 57cm chứa chấp không gian với áp suất vì chưng áp suất không gian (76cmHg). chặn ống vô vào chậu thủy ngân theo dõi phương trực tiếp đứng, mồm ống ở bên dưới. Tìm phỏng cao cột thủy ngân chuồn vô ống Khi lòng ống ngang mặt mày thông thoáng thủy ngân.

Hướng dẫn

Gọi L là chiều lâu năm của ống, x là phỏng cao cột thủy ngân chuồn vô ống (0 < x < 57cm)

Ban đầu khí vô ống với V1 = S.L; p1 = po = 76cmHg

Sau Khi ấn vô vào thủy ngân: V2 = S(L-x); p2 = po + L-x

p1V1 = p2V2 => x = 19cm

[collapse]

Bài 18. Ống thủy tinh ma một đầu kín lâu năm 112,2cm chứa chấp không gian ở áp suất khí quyển po = 75cmHg. chặn ống xuống một chậu thau nước theo dõi phương trực tiếp đứng, mồm ống ở bên dưới. Tìm phỏng cao cột nước chuồn vô ống Khi lòng ống ngang với mặt mày nước.

Hướng dẫn

Gọi L là chiều lâu năm của ống, x là phỏng cao cột nước chuồn vô ống (0 < x < 112,2cm)

Ban đầu khí vô ống với V1 = S.L; p1 = po = 75cmHg

Sau Khi ấn vô vào nước: V2 = S(L-x); p2 = po + \[\dfrac{L-x }{13,6}\]

p1V1 = p2V2 => x = 10,2cm

[collapse]

Bài 19. Ống thủy tinh ma một đầu kín lâu năm 80cm, chứa chấp không gian ở áp suất vì chưng áp suất khí quyển po = 75cmHg. chặn ổng thủy ngân theo dõi phương trực tiếp đứng, mồm ống ở bên dưới (thấp hơn) mặt mày thủy ngân 45cm. Tìm phỏng cao cột thủy ngân chuồn vô ống.

Hướng dẫn

Gọi L là chiều lâu năm của ống, x là phỏng cao cột thủy ngân chuồn vô ống (0 < x < 80cm)

Ban đầu khí vô ống với V1 = S.L; p1 = po = 75cmHg

Sau Khi ấn vô vào thủy ngân: V2 = S(L-x); p2 = po + h – x

p1V1 = p2V2 => x = 20cm

[collapse]

Bài 20. Ống thủy tinh ma lâu năm 60cm, trực tiếp đứng, đầu kín ở vệt, đầu hở phía trên. Cột không gian cao 20cm vô ống bị nhốt vì chưng cột thủy ngân cao 40cm. gí suất khí quyển po = 80cmHg. Nhiệt phỏng ko thay đổi. Khi ống bị lật ngược

a/ Tìm phỏng cao cột thủy ngân sót lại vô ống

b/ Tìm chiều lâu năm ống nhằm toàn cỗ cột thủy ngân ko chảy ra phía bên ngoài.

Hướng dẫn

x = 20cm; h = 40cm; L = 60cm

Ban đầu, khí vô ống hoàn toàn có thể tích V1 = Sx, áp suất p1 = po + h

Khi ống bị lật ngược, 1 phần thủy ngân chảy ra phía bên ngoài, phần sót lại có tính cao h’ <h. Khí vô ống thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể tích V2 = S(L – h’), áp suất p2 = po – h’

Áp dụng tấp tểnh luật Bôilơ-Mariot

p1V1 = p2V2 => h’ = 20cm

b/ Gọi L’ là chiều lâu năm của ống nhằm toàn cỗ cột thủy ngân ko chảy ra phía bên ngoài, khi cơ thể tích vô ống V3 = (L’-h)S, áp suất p3 = po – h

áp dụng tấp tểnh luật Bôilơ-Mariot

p1V1 = p3V3 =>L’ = 100cm

[collapse]

Bài 21. Một ống hình trụ hẹp, kín nhị đầu, lâu năm L = 105cm, đặt điều ở ngang. Giữa ống với cùng 1 cột thủy ngân lâu năm h = 21cm, phần sót lại của ống chứa chấp không gian ở áp suất po = 72cmHg. Tìm phỏng dịch chuyển của cột thủy ngân Khi ống trực tiếp đứng.

Hướng dẫn

Ban đầu Khi ống ở ngang, khí ở nhị mặt mày cột thủy ngân kiểu như nhau, từng mặt mày hoàn toàn có thể tích Vo = SL1, áp suất po.

L1 = (L-h)/2 = 42cm; h = 21cm; po = 72cmHg

Khi ống trực tiếp đứng:

Khí tại phần bên trên V1 = S(L1 + x); p1

Khí tại phần dưới: V2 = S(L1 – x); p2 = p1 + h

Áp dụng tấp tểnh luật Bôilơ-Mariot mang lại nhị phần

poVo = p1V1 = p2V2

=> poL1/(L1 + x) = poL1(L1 – x) – h

=> x = 6cm

[collapse]

Bài 22. Trong khoảng chừng chân ko của một phong vũ biểu thủy ngân với lọt vào trong 1 không nhiều không gian nên phong vũ biểu với chỉ số nhỏ rộng lớn áp suất thực của khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768mmHg, phong vũ biểu chỉ 748mmHg, chiều lâu năm khoảng chừng chân ko là 56mm. Tìm áp suất của khí quyển Khi phong vũ biểu này chỉ 734mmHg. Coi nhiệt độ phỏng là ko thay đổi.

Hướng dẫn

p$_{o1}$ = 768mmHg, p’1 = 748mmHg; p’2 = 734mmHg; h’1 = 748mm; h’2 = 734mm; x1 = 56mm.

Ban đầu không gian vô phong vũ biểu với V1 = Sx1; áp suất p1 = p$_{o1}$ – p’1

Lúc sau, không gian vô phong vũ biểu với V2 = Sx2 = S(x1 + h’1 – h’2); p2 = p$_{o2}$ – p’2

Áp dụng tấp tểnh luật Bôilơ-Mariot

p1V1 = p2V2 => p$_{o2}$ = 750mmHg

[collapse]

Bài 23. Một phong vũ biểu chỉ sai vì thế với cùng 1 không nhiều không gian lọt được vào ống. Tại áp suất khí quyển po = 755mmHg phong vũ biểu này chỉ p1 = 748mmHg. Khi áp suất khí quyển là p’o = 740mmHg, phong vũ biểu chỉ p2 = 736mmHg. Coi diện tích S mặt mày thủy ngân vô chậu là rộng lớn, thiết diện ống nhỏ, nhiệt độ phỏng bất biến. Tìm chiều lâu năm L của ống phong vũ biểu.

Hướng dẫn

ở áp suất po, lượng khí phía bên trên cột thủy ngân với V1 = Sx, p1 = po – p’1

Ở áp suất p’o, lượng khí phía bên trên cột thủy ngân với V2 = Sx’; p2 = p’o – p’2

Áp dụng tấp tểnh luật Bôilơ-Mariot: p1V1 = p2V2

=> (755 – 748)x = (740 – 736)x’ => 7x = 4x’ (1)

L = x + 748 = x’ + 736 (2)

từ (1) và (2) => x = 16mm => L = 764mm

[collapse]

Bài 24. Một ống thủy tinh ma với chiều lâu năm L = 50cm, thiết diện S = 0,5cm2, được hàn kín một đầu và chứa chấp đẫy không gian. chặn ống chìm vô nội địa theo dõi phương trực tiếp đứng, đầu kín phía trên. Tính lực F cần thiết để lên trên ống để giữ lại ống nội địa sao mang lại đầu bên trên của ống nội địa thấp rộng lớn mặt mày nước đoạn h =10cm. thạo lượng ống m = 15g áp suất khí quyển po = 760mmHg. Khối lượng riêng biệt của nước ρ = 1000kg/m3

Hướng dẫn

Ban đầu: không gian vô ống với V1 = S.L; p1 = po

khi đặt điều ống vô vào nước: V2 = Sx, p2 = po + \[\dfrac{h+x}{13,6}\]

áp dụng tấp tểnh luật Bôilơ-Mariot

p1V1 = p2V2 => x = 47,4cm.

F = F$_{A}$ – P.. = ρ.Sx.g – mg = 87.10-3N

[collapse]

Bài 25. Tại phỏng thâm thúy h1 = 1m bên dưới mặt mày nước với cùng 1 bọt không gian hình cầu. Hỏi ở phỏng thâm thúy này, lớp bọt do khí tạo ra với buôn bán kínhnhỏ chuồn gấp đôi. Cho lượng riêng biệt của nước D = 103kg/m3, áp suất khí quyển po = 105N/m, g = 10m/s2, nhiệt độ phỏng nước ko thay đổi theo dõi phỏng thâm thúy.

Hướng dẫn

Xem thêm: teen 2k thi học kì I

[collapse]