Sources of energy Môn Tiếng anh Lớp 11.

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về bài bác Sources of energy.

I. Vocabulary.

 1. alternative (a): thay cho thế
 2. at the same time (exp): đồng thời đó
 3. available (a): sẵn có
 4. coal (n) : than vãn đá
 5. dam (n): đập (ngăn nước)
 6. electricity (n): điện
 7. energy (n): năng lượng
 8. exhausted (a) : cạn kiệt
 9. fossil fuel (n): nhiên liệu hóa thạch
 10. geothermal heat (n) : địa nhiệt
 11. windmill (n): cối xay gió
 12. abundant (a)[ə’bʌndənt]: đầy đủ, phong phú
 13. convenient (a) [kən’vi:njənt]: tiện lợi
 14. enormous (a) [i’nɔ:məs]: lớn rộng lớn, khổng lồ
 15. harmful (a)[hɑ:mful]: đem hại
 16. hydroelectricity (n) [,haidrouilek’trisiti]: thủy điện
 17. nuclear reactor (n) [‘nju:kliə [ri:’æktə]: phản xạ phân tử nhân
 18. radiation (n) [,reidi’ei∫n]: phóng xạ
 19. renewable (a) [ri’nju:əbl]: hoàn toàn có thể thay cho thế
 20. run out (v) [rʌn’aut]: cạn kiệt
 21. ecologist (n) [i’kɔlədʒist]: ngôi nhà sinh thái xanh học
 22. + ecology (n) [i’kɔlədʒi]: sinh thái xanh học
 23. as can be seen (exp) [si:n]: hoàn toàn có thể thấy
 24. consumption (n) [kən’sʌmp∫n]: sự chi thụ
 25. make up (v) [‘meikʌp]: cướp (số lượng)
 26. conduct (v) [‘kɔndʌkt]: tiến thủ hành
 27. experiment (n) [iks’periment]: cuộc thí nghiệm
 28. extraordinary (a) [iks’trɔ:dnri]: kỳ lạ thường
 29. overlook (v) [,ouvə’luk]: nhìn ra
 30. progress (n)[‘prougres]: sự tiến thủ triển
 31. research (v) [ri’sə:t∫, ‘ri:sə:t∫]: nghiên cứu
 32. surround (v) [sə’raund]: bao quanh
 33. infinite (a) : vô hạn
 34. make use of (exp) : tận dụng
 35. nuclear energy (a): tích điện phân tử nhân
 36. plentiful (a): nhiều
 37. power demand (n): nhu yếu dùng điện
 38. release (v) : phóng ra
 39. reserve (n) : trữ lượng
 40. solar energy (n) : năng ượng mặt mày trời
 41. solar panel (n) : tấm thu tích điện mặt mày trời

II. Grammar.

Bạn đang xem: Sources of energy Môn Tiếng anh Lớp 11.

Mệnh đề mối liên hệ thay cho thế vị phân kể từ và động kể từ nguyên vẹn kiểu mẫu.

Mệnh đề mối liên hệ chỉ được thay cho thế Khi đại kể từ mối liên hệ là công ty ngữ.

Xem thêm: giải quyết bài tập về nhà

 • Nếu động kể từ của mệnh đề mối liên hệ ở thì tiếp tục hoặc thể tiêu cực tớ quăng quật đại kể từ mối liên hệ và động kể từ tobe.
 • Nếu động kể từ phân tách theo dõi công ty ngữ thì tớ quăng quật đại kể từ mối liên hệ, trả về dạng nguyên vẹn thể và tăng đuôi ing.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ Anh 11.

Xem thêm: giáng sinh