TECHNOLOGY AND YOU Môn Tiếng anh Lớp 10

Nhằm gom quý thầy giáo viên đạt thêm tư liệu nhằm giảng dạy dỗ, những em học viên đạt thêm tư liệu hoặc nhằm xem thêm, Gia Sư Toàn Cầu vẫn thuế tầm và tổ hợp trở nên bộ thu thập Từ vựng giờ Anh 10 Unit 5. Các tư liệu nhập bộ thu thập này sẽ hỗ trợ những em học viên bắt được những kể từ vựng nhập Unit 5 Tiếng Anh 10 và nghĩa của bọn chúng. Mời quý thầy giáo viên và những em học viên xem thêm nhằm mục đích nâng lên quality dạy dỗ và học tập môn Tiếng Anh nhập lịch trình.

1. illustration (n) [,iləs’trei∫n] ví dụ minh họa

Bạn đang xem: TECHNOLOGY AND YOU Môn Tiếng anh Lớp 10

2. central processing [‘prousesiη] unit (CPU) (n) khí giới xử lí trung tâm

3. keyboard (n) [‘ki:bɔ:d] bàn phím

4. visual display unit (VDU) (n)[‘vi∫uəl, dis’plei, ‘ju:nit] khí giới hiển thị

5. computer screen [skri:n] (n) screen máy tính

6. floppy [‘flɔpi] disk (n) đĩa mềm

7. speaker (n) [‘spi:kə] loa

8. scenic (a) [‘si:nik] nằm trong cảnh vật

9. scenic beauty [‘bju:ti] (n) danh lam thắng cảnh

10. miraculous (a) [mi’rækjuləs] kì lạ

11. device (n) [di’vais] thiết bị

12. appropriate (a) [ə’proupriət] quí hợp

13. hardware (n) [‘hɑ:dweə] phần cứng

14. software (n) [‘sɔftweə] phần mềm

15. be capable of doing (sth)(exp.) đem tài năng thực hiện (cái gì)

16. calculate (v) [‘kælkjuleit] tính tóan

17. tốc độ up (v) [‘spi:d’ʌp] tăng tốc

18. calculation (n) [,kælkju’lei∫n] sự tính tóan, quy tắc tính

19. multiply (n) [‘mʌltiplai] nhân

20. divide (v) [di’vaid] chia

21. with lightning tốc độ [‘laitniη, spi:d] (exp.) với vận tốc chớp nhóang

22. perfect (a) [‘pə:fikt] hòan thiện

23. accuracy (n) [‘ækjurəsi] chừng chủ yếu xác

24. electronic (a) [,ilek’trɔnik] thuộc sở hữu năng lượng điện tử

25. storage (n) [‘stɔ:ridʒ] sự lưu giữ

26. data (n) [‘deitə] dữ liệu

27. magical (a) [‘mædʒikəl] kì diệu

28. typewriter (n) [‘taip,raitə] máy tiến công chữ

29. memo (n) [‘memou] bạn dạng ghi nhớ

30. request [ri’kwest] for leave (exp.): đơn nài nghỉ

31. communicator (n) [kə’mju:nikeitə] người/ vật truyền tin

32. interact (v) [,intər’ækt] tiếp xúc

33. entertainment (n) [,entə’teinmənt] sự giải trí

34. liên kết (v) [liηk] kết nối

35. act on (v) [ækt, ɔn] hình họa hưởng

36. mysterious (a) [mis’tiəriəs] túng thiếu ẩn

Xem thêm: Cách phối đồ với giày Converse để tạo sự nổi bật, cá tính

37. physical (a) [‘fizikl] thuộc sở hữu vật chất

38. invention (n) [in’ven∫n] sự phân phát minh

39. provide (v) [prə’vaid] cung cấp

40. personal (a) [‘pə:sənl] cá nhân

41. material (n) [mə’tiəriəl] tài liệu

42. tìm kiếm for (v) [sə:t∫, fɔ:] dò xét kiếm

43. scholarship (n) [‘skɔlə∫ip] học tập bổng

44. surf [sə:f] on the net (exp.) long dong bên trên mạng

45. effective (a) [i’fektiv] hiệu quả

46. capable (a) [‘keipəbl] đem năng lượng, giỏi

47. transmit (v) [trænz’mit] truyền

48. distance (n) [‘distəns] khỏang cách

49. participant (n) [pɑ:’tisipənt] người tham ô gia

50. rank (v) [ræηk] xếp hạng

51. foreign language (n) [‘fɔrin, ‘læηgwidʒ] ngọai ngữ

52. electric cooker (n) [i’lektrik, ‘kukə] nồi cơm trắng điện

53. air-conditioner (n)[‘eəkən’di∫ənə]máy điều tiết nhiệt độ độ

54. in vain (exp.) [in, vein] vô ích

55. instruction (n) [in’strʌk∫n] điều chỉ dẫn

56. public telephone (n) [‘pʌblik, ‘telifoun] năng lượng điện thọai công cộng

57. make a Call [kɔ:l] (exp.) gọi điện

58. operate (v) [‘ɔpəreit] vận hành

59. receiver (n) [ri’si:və] ống nghe

60. dial tone (n) [‘daiəl, toun] giờ chuông năng lượng điện thọai

61. insert (v) [‘insə:t] nhét vào

62. slot (n) [slɔt] khe, rãnh

63. press (v) [pres] nhấn

64. require (v) [ri’kwaiə] yêu thương cầu

65. emergency (n) [i’mə:dʒensi] sự khẩn cấp

66. fire service (n) [‘faiə, ‘sə:vis] cty cứu vớt hỏa

67. ambulance (n) [‘æmbjuləns] xe pháo cứu vớt thương

68. remote control (n) [ri’mout,kən’troul] điều khiển và tinh chỉnh kể từ xa

69. adjust (v) [ə’dʒʌst] điều chỉnh

70. cord (n) [kɔ:d] rắc cắm ti vi

Xem thêm: teen 2k thi học kì I

71. plug in (v) [plʌg, in] cắm vào

72. dial (v) [‘daiəl] xoay số

73. make sure [∫uə] of sth/ that (exp.) đảm bảo

5/5 - (16 bình chọn)