The association of southeast Asian nations Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài bác The association of southeast Asian nations.

I. Vocabulary

 1. – accelerate /ək’seləreit/ (v): xúc tiến,đẩy nhanh
 2. – Buddhism /’budizm/(n): đạo Phật
 3. – Catholicism /kə’ɔlisizm/(n): đạo Thiên chúa
 4. – christianity/ˌkrɪstiˈænəti/(n): đạo Cơ- đốc
 5. – Islam /iz’lɑ:m; ‘islɑ:m/ (n): đạo Hồi
 6. – justice /’dʒʌstis/ (n): sự công bằng
 7. – currency /’kʌrənsi/ (n): đơn vị chức năng chi phí tệ
 8. – diverse /daɪˈvɜːs(a):gồm nhiều loại không giống nhau
 9. – forge /fɔ:dʒ/ (v): tạo ra dựng
 10. – namely /ˈneɪmli/ (adv): ví dụ là; ấy là
 11. – realization /,riəlai’zei∫n/ (n): sự thực hiện
 12. – culture /’kʌlt∫ə/ (n): văn hoá
 13. – average /ˈævərɪdʒ/ (n): trung bình
 14. – adopt /əˈdɒpt/ (v): nối tiếp tục, gật đầu, thông qua
 15. – vision /’viʒn/(n): tầm coi rộng
 16. – lead /li:d/ (v): lãnh đạo
 17. – enterprise /’entəpraiz/ (n):công trình, sự nghiệp
 18. – GDP (Gross Domestic Product) : tổng sản lượng nội địa
 19. – series /’siəri:z/ (n): loạt,chuỗi
 20. – socio-economic (a): nằm trong tài chính xã hội
 21. – stability /stə’biləti/ (n): sự ổn định định
 22. – thus /đʌs/: như thế, như thế
 23. – integration /,inti’grei∫n/(n): sự hoà nhập,hội nhập

 II. Grammar.

Mnh đề trng t ch thi gian:

Bạn đang xem: The association of southeast Asian nations Môn Tiếng anh Lớp 12

Mệnh đề trạng kể từ chỉ thời hạn thông thường lên đường với những liên kể từ như : when, before, after, us. while, since, until, as soon as,  every time (that), the moment (that), the minute (that), as /so long as (bao lâu), just us, just after,…

Các dạng động kể từ ở mệnh đề thời gian:

Xem thêm: Địa chỉ sỉ giày Sneaker MLB uy tín nhất hiện nay

 • Thì Tương lai đơn gửi thành Thì Hiện lại đơn.
 • Thì Hiện bên trên ĐK gửi thành Quá khứ đơn.
 • Thì  tương  lai  hoàn  trở nên gửi thành Hiện bên trên hoàn thành xong.

AFTER, BEFORE, WHEN, SINCE hoàn toàn có thể được theo dõi sau vày danh động kể từ.

Xem thêm: Mách bạn cách phối đồ với giày Vans nữ cực chất như Fashionista

WHILE  – AS: chỉ sự khiếu nại thao diễn thay đổi vô một khoảng chừng thời hạn cộc, thông thường lên đường với Thì Tiếp thao diễn.

Khi nhấn mạnh vấn đề sự khiếu nại xẩy ra tức thì sau sự khiếu nại không giống, tất cả chúng ta sử dụng JUST /AFTER/AS, IMMEDIATELY. THE MINUTE (that), the MOMENT (that), ..

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập môn giờ đồng hồ Anh 12.