THE STORY OF MY VILLAGE Môn Tiếng anh Lớp 10

A. Reading (Trang 82-83-84 SGK Tiếng Anh 10)

1. What are the people in the picture doing? (Người vô tranh giành đang khiến gì?)

Bạn đang xem: THE STORY OF MY VILLAGE Môn Tiếng anh Lớp 10

=> They’re harvesting the crop/ rice from the fields.

2. How are they working? (Họ thao tác như vậy nào?)

=> They’re working hard and merrily.

3. What tự you think of the crop? (Bạn suy nghĩ gì về vụ thu hoạch?)

=> I think it’s a good crop/ bumper crop.

4. What helps produce good crops? (Điều gì hỗ trợ cho vụ mùa bội thu/ năng suất?)

=> To get good crops, besides good farming method(s), it requires hard work and suitable weather.

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage, and then tự the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và tiếp sau đó thực hiện những bài bác luyện theo gót sau.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Nhiều năm vừa qua trên đây, xã tôi đặc biệt nghèo đói. Dân xã nên thực hiện lụng vất vả một ngày dài bên trên cánh đồng nhưng mà hầu như ko đầy đủ sinh sống. Cuộc sinh sống của mình thanh đạm và bọn họ cần thiết nhiều loại. phần lớn người nên sinh sống vô nhà tranh giành vách khu đất, và hầu hết chẳng đem mái ấm gia đình nào là đem đài hoặc vô tuyến. Mặc mặc dù cuộc sống thường ngày còn nhiều thiếu thốn, dân xã vẫn nỗ lực mang lại con cái cho tới ngôi trường và đến lớp ĐH. Họ hy vọng rằng với học tập vấn về khoa học tập và technology, con cháu cùa bọn họ rất có thể dò la thủ tục mang lại cuộc sống thường ngày chất lượng xinh xắn hơn.

Con loại tiến hành được ước mơ của cha mẹ. Khi bọn chúng chất lượng nghiệp ĐH hoặc trung cấp cho nghệ thuật trở về xã, bọn chúng tiếp tục ra mắt cách thức canh tác mới nhất đem đến những vụ mùa bội thu. Chúng cũng canh ty dân xã trồng cây thương phẩm nhằm xuất khẩu. Chẳng bao lâu sau cuộc sống thường ngày ở xã tôi tiếp tục thay cho thay đổi. Ngày ni người dân tiếp tục đem căn nhà gạch ốp. Tối cho tới bọn họ rất có thể nghe thông tin bên trên đài hoặc coi vô tuyến nhằm vui chơi giải trí. Thỉnh phảng phất bọn họ chuồn xe cộ máy dạo phố sắm sửa hoặc thăm hỏi bằng hữu.

“Cuộc sinh sống của công ty chúng tôi tiếp tục thay cho thay đổi nhiều nhờ kiến thức và kỹ năng nhưng mà con trẻ đem về”, một lão nông rằng, “và tôi luôn luôn bảo con cái con cháu bản thân nên học tập chịu thương chịu khó rộng lớn nhằm rất có thể góp sức mang lại xóm xã nhiều hơn cha mẹ bọn chúng trước đó.”

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Các kể từ ở A xuất hiện tại vô bài bác phát âm. Ghép bọn chúng với khái niệm của bọn chúng ở B.)

1 – b2 – d3 – a4 – e5 – c
make ends meet: đầy đủ trang trải
in need of many things: cần thiết nhiều thứ
bettering one's life: thực hiện cuộc sống thường ngày của người nào chất lượng hơn
bumper crops: vụ mùa bội thu
cash crops: cây thương phẩm

Task 2. The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table. (Bài phát âm kể mang lại tất cả chúng ta biết về nhiều thay cho thay đổi ở ngôi xã. Hoàn trở thành bảng sau.)

Areas of changeBeforeNow
housesmade of straw and mudmade of brick
radio and TVfew families had a radio or a TV setmany families has a radio or a TV set
farming methodsoldnew
cropspoorgood/bumper
travelon foot/ by cartmotorbike

Task 3. Answer the following questions. (Trả tiếng những thắc mắc sau.)

1. What was life lượt thích in the author’s village many years ago? (Cuộc sinh sống nhiều năm về trước ra làm sao vô ngôi xã của tác giả?)

=> It was poor and simple.

2. Why did the villagers want to tát send their children to tát school and college in spite of their shortages? (Tại sao người dân xã ham muốn mang lại con cháu bọn họ cho tới ngôi trường và đến lớp ĐH mặc dù cho cuộc sống thường ngày đem thiếu thốn thốn?)

=> Because they hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.

3. How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school? (Con loại canh ty nâng cấp cuộc sống thường ngày vô ngôi xã ra làm sao Khi bọn họ học tập hoàn thành ĐH hoặc ngôi trường trung cấp cho kĩ thuật?)

=> They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped to tát grow cash crops for export.

4. What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home? (Một lão nông tiếp tục rằng gì về hiệu suất cao của kiến thức và kỹ năng nhưng mà những người dân con trẻ tuổi tác đem về làng?)

=> He said their lives had changed a lot thanks to tát the knowledge their children brought trang chính from technical high schools or colleges.

5. What exactly did he tell his grandchildren? (Ông ấy tiếp tục rằng gì với bậc con cái cháu?)

=> He told his grandchildren, “study harder ví that you can even tự more for the village than thở your parents did”.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Discuss the following question. (Làm việc theo gót cặp. Thảo luận thắc mắc sau.)

How can people with an education help make the life of their community better? (Người tao rất có thể canh ty cuộc sống thường ngày nằm trong động chất lượng rộng lớn vị học tập vấn như vậy nào?)

=> People with an education can help to tát make the life of the community better by applying new methods, new technique and knowledge in working. And thanks to tát this, the work gets more effective and produces better results.

B. Speaking (Trang 85 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to tát improve their life in the village. Match each of the plans with its possible result. (Dân xã Hà Xuyên đang được thảo luận những plan để nâng cấp cuộc sống thường ngày của mình vô xã. Ghép từng plan với sản phẩm có thể đem của chính nó.)

1. b2. g3. d4. e5. f6. c7. a

Task 2. The villagers are discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân xã đang được thảo luận những nối tiếp hoạch của mình. Đọc và rèn luyện bài bác đối thoại theo gót từng group tía người.)

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi biết điều gì tất cả chúng ta nên sắc trước tiên. Chúng tao nên không ngừng mở rộng đàng xá.

B: Ý loài kiến hay! Nếu đàng xá được không ngừng mở rộng xe cộ du ngoạn và xe tải lớn rất có thể cho tới xã của tất cả chúng ta.

C: Vâng. Và nếu như xe tải lớn rất có thể cho tới xã, tất cả chúng ta sẽ không còn nên chở những sản phẩm sản phẩm nông nghiệp áp lực vị xe cộ trườn cho tới thành phố Hồ Chí Minh.

A: Và tất cả chúng ta nên nâng lên và trải lại mặt mày đàng.

B: Nếu tất cả chúng ta nâng lên và trải lại mặt mày đàng, bọn chúng tiếp tục không biến thành ngập và lầm lội Khi trời mưa.

C: Và dân xã tiếp tục cũng rất có thể chuồn ê đơn giản rộng lớn.

Task 3. Work in groups. Continue the conversation, using the ideas in the table in Task 1. Add some more possible results if you lượt thích. (Làm việc theo gót group. Tiếp tục đối thoại, dùng những ý vô bảng ở Bài luyện 1. Và tăng vào một trong những vài ba sản phẩm rất có thể xẩy ra nếu khách hàng quí.)

Gợi ý:

A: Next we should build a new school.

B: It’s a good idea. If we build a new school, our children can have a better learning place.

C: OK. And I think we should also buy more modern equipment for the school. With the help of equipment, our children can get better learning conditions.

D: And we ought to tát build a medical centre.

A: I completely agree to tát this idea. If we build a medical centre, the villagers’ health can be easily and quickly looked alter. We’re no longer afraid of taking much time to tát get to tát the town hospital every time we unluckily get ill.

C. Listening (Trang 86-87 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs. Look at the two pictures of the same town. Discuss the differences between them. (Nhìn vô nhị tranh ảnh của và một thị xã. Thảo luận những điểm không giống nhau đằm thắm bọn chúng.)

In the past, in the town there used to tát have small houses, but now there are tall and modern buildings.

In the past, there were not any hotels, but now there is a big khách sạn in the town.

In the past, the streets were small and narrow, but now they are replaced by wide and asphalted ones (con đàng tráng nhựa).

In the past, there used to tát have large pieces of grassland where you can see cattle grazing on both sides of the roads, but now you can see tall houses and buildings instead.

In the past, there were a lot of trees on the both side of streets, but now there are only a few or none.

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

You will hear someone talking about the changes in his hometown. Listen to tát the talk and tự the tasks that follow. (Bạn tiếp tục nghe một người nào là ê rằng về việc thay đổi vô thị xã của anh ấy tao. Nghe bài bác rằng và thực hiện những bài bác luyện theo gót sau.)

Bài nghe:

Task 1. Decide if the following statements are true (T) or false (F) according to tát the talk. (Xác ấn định coi những tuyên bố sau là trúng (T) hoặc sai (F) nhờ vào nội dung bài bác rằng.)

1. F

=> It’s on the south coast of England.

Xem thêm: phat bieu trong gio hoc

2. F

=> It used to tát be a small quiet town.

3. T

4. F

=> A lot of trees have been cut down for wider streets.

5. F

=> Some people don’t lượt thích the changes, they miss the quiet and peaceful life of the old town.

Task 2. Listen to tát the talk again, and write in the missing words. (Nghe lại bài bác rằng, và viết lách những kể từ không đủ.)

Bài nghe:

1. houses2. hotel3. widened4. cut
5. car6. shop7. department8. expensive

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Work in pairs. Discuss the changes in your own hometown or trang chính village. (Làm việc theo gót cặp. Thảo luận về việc thay đổi ở thị xã hoặc ngôi xã của người sử dụng.)

In my hometown, there have been a lot of changes and improvements in recent years.

In the past, a great number of streets were narrow. They were flooded when there were heavy rains. Now they are raised and widened with light posts on the both sides.

In the past, the hospital comprised old houses, but now it is replaced by tall and modern air-conditioned buildings.

In the past, there was only an old market with a low and dark house. Now there are some tall and modern supermarkets and big department stores offering a large choice of various goods to tát shoppers.

And a remarkable change in my hometown is the big park in the centre, where people can go for fresh air or pleasure after a day’s hard work.

TAPESCRIPT – Nội dung bài bác nghe:

Popffero used to tát be a small quiet town on the south coast of England. But it has become a crowded and busy tourist resort now. They’re completely destroyed its old atmosphere. The small old houses have been pulled down, and tall buildings have been put there instead. They’re also built a big khách sạn in the middle of town. The narrow streets have been widened and resurfaced, ví the big trees on the two sides of the streets have been cut down. The large area of grass land in the suburbs of the town has been turned into an ugly siêu xe park. Even the old comer cửa hàng isn’t there any more. It has been replaced by a big department store. And there is an expensive restaurant where there used to tát be an old tea cửa hàng. Many people in Popffero are happy with the changes as there are more jobs for them. But some people don’t lượt thích the changes they miss the quiet and peaceful life of the old town.

D. Writing (Trang 87-88 SGK Tiếng Anh 10)

Giving directions (Lời chỉ đường)

Task 1. Jim has decided to tát come to tát Ann’s place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions to tát her house. Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann’s house on the map. (Jim ra quyết định cho tới căn nhà Ann vô kì nghỉ ngơi. Ann viết lách cho anh ấy một bức thư đi đường cho tới căn nhà cô ấy. Làm việc theo gót cặp. Đọc lá thư và nom vô bạn dạng đồ vật. Tìm nhà đất của Ann bên trên bạn dạng đồ vật.)

Hướng dẫn dịch:

Jim đằm thắm mến,

Mình đặc biệt mừng mặc nghe tin cậy các bạn ra quyết định cho tới trên đây nghỉ ngơi. Mình viết lách thư này nhằm chỉ mang lại bạn tri kỷ chuồn từ Nhà ga Roston cho tới căn nhà bản thân.

Khi các bạn thoát ra khỏi căn nhà ga hãy rẽ nên. Tiếp tục quốc bộ khoảng chừng 5 phút, các bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ trước mặt. Đi qua chuyện cầu, rồi qua chuyện trung tâm nó tế, tiếp sau đó rẽ trái khoáy tại vị trí rẽ trước tiên. Đi tiếp cho tới cuối đàng rồi rẽ nên. Đi qua chuyện một cửa hàng nhỏ. Nhà bản thân là căn nhà loại nhị sau cửa hàng ê, đối lập với tiệm sách. Nó là căn nhà đem cổng màu xanh lá cây lá cây. Quý Khách ko thể ko thấy nó. Mình gửi tất nhiên đây tấm bạn dạng đồ vật nhằm chúng ta có thể theo gót tiếng chỉ dẫn của tôi một cơ hội đơn giản.

Mong sớm bắt gặp các bạn.

Thân,

Ann

=> Ann’s house is at H, the second house after the cửa hàng, on Parker Avenue.

Task 2. Read the letter again. Underline the words and phrases you can use to tát give directions. Then write them down in your notebook. (Đọc lá thư đợt tiếp nhữa. Gạch bên dưới những kể từ và cụm kể từ chúng ta có thể dùng để lấy đi ra tiếng đi đường. Sau ê chép chúng nó vào vở bài bác luyện.)

– when you come out of … – turn right/left – go over – take the first turning on the left – you can’t miss it – keep walking for – walk past a small shop – keep on until – opposite

Task 3. Your house is A on the map. Write a letter to tát Jim, telling him the way to tát your house from Roston Railway Station. (Nhà các bạn ở A bên trên bạn dạng đồ vật. Viết một lá thư mang lại Jim, rằng mang lại anh ấy đàng cho tới nhà của bạn kể từ Nhà ga Roston.)

Gợi ý:

Dear Jim,

I’m pleased to tát hear that you are going here for your holiday. I’m writing to tát show you the way to tát get to my house from Roston Railway station.

Now, when you come out of the station, turn right. Keep walking about 5 minutes, you’ll see a small bridge ahead. Go over the bridge, walk past a medical centre, then take the first turning on the left. My house is on Bright Street, next to tát the shoe cửa hàng, opposite the souvenir cửa hàng. You can’t miss it.

Looking forward to tát seeing you soon.

Love,

Hung

E. Language Focus (Trang 88-89-90 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

Grammar

Reported speech: Statements

Exercise 1. Report these statements, using the verbs suggested. (Hãy trần thuật những câu này, dùng động kể từ mang lại sẵn.)

1. An old farmer said (that) their living had changed a lot thanks to tát the knowledge their children had brought trang chính.

2. She said (that) she was going to tát Ho Chi Minh đô thị soon.

3. I thought (that) the film would be interesting.

4. She said (that) she couldn’t help him/ her/ bầm because she had too much to tát tự.

5. Rick told bầm (that) Ann had written Jim a letter.

6. He told bầm (that) it took him three hours to tát get there because the roads were muddy and slippery.

7. She said (that) she thought it was a crazy idea and that it wouldn’t work.

8. He announced (that) breakfast was served between 7:00 and 9:00.

Exercise 2. Complete the sentences, using the correct khuông of say, tell or talk. (Hoàn trở thành những câu, dùng dạng trúng của say, tell hoặc talk.)

1. told2. said3. said4. told5. talked

Exercise 3. Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, using If …., … will … . (Hãy coi những gì Hà Anh hy vọng tiếp tục xẩy ra vô sau này. Dựng những câu, dùng If …., … will … .)

Example:

If I don’t go out much, I’ll tự more homework.

If I tự more homework, I’ll ……… .

Gợi ý:

If I don’t go out ví much, I will tự more homework.

If I tự more homework, I’ll pass my exam.

If I pass my exam, I’ll go to tát medical centre.

If I go to tát medical college, I’ll study medicine.

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" Môn Ngữ văn Lớp 10

If I study medicine, I’ll become a doctor.

If I become a doctor, I’ll be able to tát cure diseases and help sick people.

Exercise 4. Put when or if into each gap. (Điền when hoặc if vào cụ thể từng điểm trống rỗng.)

1. If2. When3. if4. If5. when