Tiếng Anh

Tạo ý nghĩa sâu sắc cho những kể từ của bạn

Bạn đang xem: Tiếng Anh

Khám huỷ Cambridge Dictionary

Từ của Ngày

aloud

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/əˈlaʊd/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/əˈlaʊd/

Xem thêm: mon ly 10

Get the không tính tiền Cambridge Dictionary +Plus app

Personalized English vocabulary practice with the Cambridge Dictionary.

Free with ads, or go ad-free as an in-app purchase.

Duyệt Từ điển giờ Anh–Việt

Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index

Cambridge Dictionary +Plus

Các list kể từ và bài xích trắc nghiệm không tính phí muốn tạo, vận tải và phân tách sẻ!

Bạn tiếp tục singin. Bắt đầu tạo nên một list kể từ hoặc thực hiện bài xích trắc nghiệm!

Xem thêm: Hà Nội đã công bố hướng dẫn tuyển sinh lớp 10, teen 2k3 chú ý!

Tác giả

Bình luận