Tính chất của axit cacboxylic Môn Hóa lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 210 SGK Hóa 11): Thế này là axit cacbonxylic? Viết công thức kết cấu, gọi thương hiệu những axit đem công thức phân tử C4H8O2.

Lời giải:

Bạn đang xem: Tính chất của axit cacboxylic Môn Hóa lớp 11

– Định nghĩa axit cacboxylic : là những hợp ý hóa học hữu nhưng mà phân tử đem group cacboxyl (-COOH) links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon(1) hoặc nguyên vẹn tử hiđro.

((1): Nguyên tử cacbon này còn có thẻ của gốc hiđrocacbon hoặc của group -COOH không giống.)

Bài 2 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 210 SGK Hóa 11): Từ công thức kết cấu, hãy lý giải tại vì sao axit fomic đem đặc thù của một anđehit.

Lời giải:

Do phân tử đem group –CHO nên axit fomic đem đặc thù của một anđehit

Bài 3 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 210 SGK Hóa 11): Từ metan và những hóa học vô sinh quan trọng không giống hoàn toàn có thể pha trộn được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra.

Lời giải:

Bài 4 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 210 SGK Hóa 11): Chất Y đem công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo ra trở thành hóa học Z (C4H7O2Na). Vậy Y nằm trong loại hợp ý hóa học này sau đây?

A. Anđehit ;         B. Axit.

C. Ancol ;        D. Xeton.

Lời giải:

– Đáp án B.

– Phương trình minh họa:

   CH3CH2CH2COOH + NaOH → CH3CH2CH2COONa + H2O

Bài 5 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 210 SGK Hóa 11): Để dung hòa 150,0 gam hỗn hợp 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X nên dùng 100,0 ml hỗn hợp NaOH 1,50M. Viết công thức kết cấu và gọi thương hiệu của hóa học X.

Lời giải:

Gọi công thức phân tử của X là CnH2n+1COOH (n ≥ 1)

nNaOH = 0,1. 1,5 = 0,15(mol)

Phương trình phản ứng:

CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O

Theo phương trình: nCnH2n+1COOH = nNaOH = 0,15 (mol)

⇒ MX = 11,1/0,15 = 74

⇒ 14n + 46 = 74

⇒ n=2 ⇒ X: C2H5COOH (axit propanoic)

Bài 6 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 6 (trang 210 SGK Hóa 11): Trung hòa 16,60gam láo lếu hợp ý bao gồm axit axetic và axit fomic bởi vì hỗn hợp natri hiđroxit chiếm được 23,đôi mươi gam láo lếu hợp ý nhì muối hạt.

a. Viết phương trình chất hóa học của những phản xạ ở dạng phân tử và ion rút gọn gàng.

b. Xác ấn định bộ phận Xác Suất lượng của từng hóa học nhập láo lếu hợp ý trước và sau phản xạ.

Lời giải:

a) Gọi số mol của axit axetic và axit fomic theo lần lượt là x và nó (mol)

Phương trình hoá học tập ở dạng phân tử:

Phương trình hoá học tập ở dạng ion:

   CH3COOH + OH → CH3COO + H2O

   HCOOH + OH → HCOO + H2O

b) Theo đề bài bác tao đem hệ phương trình:

Bài 7 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 7 (trang 210 SGK Hóa 11): Đun 12,0 gam axit axetic với 1 lượng dư ancol etylic ( đem axit H2SO4 đặc thực hiện xúc tác ). Đến khi giới hạn thí nghiệm thu sát hoạch được 12,3 gam este.

a. Viết phương trình chất hóa học của phản xạ.

b. Tính Xác Suất lượng của axit đang được nhập cuộc phản xạ este hóa.

Lời giải:

a) Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH —H2SO4→ CH3COOC2H5 + H2O

b)

Tính hóa học của Axit cacboxylic: đặc thù chất hóa học, vật lí, danh pháp, điều chế

I. Định nghĩa, phân loại, danh pháp

1. Định nghĩa, cấu tạo

– Axit cacboxylic là hợp ý hóa học hữu nhưng mà phân tử đem group cacboxyl (-COOH) links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon hoặc nguyên vẹn tử hiđro.

– Nhóm

được gọi là group cacboxyl, viết lách gọn gàng là -COOH.

– Nhóm –OH và group >C=O lại sở hữu tác động tương hỗ lộn nhau:

– Liên kết đằm thắm H và O nhập group –OH phân cực mạnh, nguyên vẹn tử H sinh động rộng lớn nhập ancol, anđehit và xeton đem nằm trong số nguyên vẹn tử C.

2. Phân loại

– Nếu group cacboxyl links thẳng với nguyên vẹn tử hiđro hoặc gốc ankyl thì tạo ra trở thành sản phẩm axit no, mạch hở, đơn chức, công thức công cộng là CnH2n+1COO, gọi là sản phẩm đồng đẳng của axit fomic (HCOOH). Ví dụ: CH3COOH (axit axetic), CH3CH2COOH (axit propionic), …

– Nếu gốc hiđrocacbon nhập phân tử axit đem chứa chấp links song, links phụ vương thì gọi là axit ko no. Ví dụ CH2=CH-COOH.

– Nếu gốc hiđrocacbon là vòng thơm ngát thì gọi là axit thơm ngát, ví dụ C6H5-COOH (axit benzoic), …

– Nếu nhập phân tử có rất nhiều group cacboxyl (-COOH) thì gọi là axit nhiều chức. Ví dụ: HOOC-COOH (axit oxalic), HOOCCH2COOH (axit malonic), …

3. Danh pháp

– Tên thay cho thế:

Tên gọi = axit + thương hiệu hiđrocacbon no ứng với mạch chủ yếu + “oic”.

VD:

– Tên thông thường: Xuất phân phát kể từ xuất xứ lần rời khỏi bọn chúng.

VD: HOOC-COOH: axit oxalic

    HOOC-CH2-COOH: axit malonic.

    HOOC-[CH2]4-COOH: axit ađipic.

Tên một số trong những axit thông thường gặp

Công thức Tên thông thường Tên thay cho thế

H-COOH

CH3-COOH

Xem thêm: vui giáng sinh

CH3CH2-COOH

(CH3)2CH-COOH

CH3 (CH2 )3-COOH

CH2=CH-COOH

CH2=C(CH3)-COOH

HOOC-COOH

C6H5-COOH

Axit fomic

Axit axetic

Axit propionic

Axit isobutiric

Axit valeric

Axit acrylic

Axit metacrylic

Axit oxalic

Axit benzoic

Axit metanoic

Axit etanoic

Axit propanoic

Axit 2-metylpropanoic

Axit pentanoic

Axit propenoic

Axit 2-metylpropenoic

Axit etanđioic

Axit benzoic

II. Tính hóa học vật lý

– Tại ĐK thông thường những axit cacboxylic đều là những hóa học lỏng hoặc rắn.

– Nhiệt chừng sôi tăng theo hướng tăng M và cao hơn nữa những ancol đem nằm trong M: nguyên vẹn nhân là vì trong những phân tử axit cacboxylic đem links hiđro bền lâu hơn links hidro trong những phân tử ancol.

– Axit cacboxylic cũng tạo ra links hiđro với nước và nhiều hóa học không giống. Các axit fomic, axetic, propionic tan vô hạn nội địa. Khi số nguyên vẹn tử C tạo thêm thì chừng tan nội địa hạn chế.

– Mỗi axit cacboxylic đem vị chua riêng lẻ như axit axetic đem vị chua giấm, axit xitric đem vị chua chanh, axit oxalic đem vị chua bủ, axit tactric đem vị chua nho…

III. Tính hóa học hóa học

1. Tính axit và tác động của group thế

    – Trong hỗn hợp, axit cacboxylic phân li thuận nghịch:

– Dung dịch axit cacboxylic thực hiện quỳ tím fake quý phái red color.

    – Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo ra trở thành muối hạt và nước:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

    – Tác dụng với muối:

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

    – Tác dụng với sắt kẽm kim loại trước hiđro:

2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2

2. Phản ứng tạo ra trở thành dẫn xuất axit

    a. Phản ứng thế group –OH: Phản ứng đằm thắm axit và ancol được gọi là phản xạ este hóa.

    Chiều thuận là phản xạ este hoá, chiều nghịch tặc là phản xạ thuỷ phân este.

 Phản ứng thuận nghịch tặc, xúc tác H2SO4 đặc.

    b. Phản ứng tách nước liên phân tử

    Khi người sử dụng xúc tác P2O5, nhì phân tử axit tách lên đường một phân tử nước tạo ra trở thành phân tử anhiđrit axit.

    Ví dụ:

3. Phản ứng ở gốc hidrocacbon

    a. Phản ứng thế ở gốc no

    Khi người sử dụng photpho (P) thực hiện xúc tác, Cl chỉ thế mang lại H ở cacbon ở bên cạnh group cacboxyl.

b. Phản ứng thế ở gốc thơm

    Nhóm cacboxyl ở vòng benzen ấn định hường mang lại phản xạ thế tiếp sau nhập địa điểm meta và thực hiện mang lại phản xạ trở ngại rộng lớn đối với thế nhập benzen:

c. Phản ứng nằm trong nhập gốc ko no

    Axit ko no nhập cuộc phản xạ nằm trong H2, Br2, Cl2, … như hiđrocacbon ko no.

IV. Điều chế, ứng dụng

    a. Điều chế

    – Phương pháp lên men giấm:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

    – Oxi hóa anđehit axetic:

– Oxi hóa ankan:

 Ví dụ:

 – Từ metanol:

 b. Ứng dụng

    – Axit axetic:

        + Axit axetic được dùng để làm pha trộn những hóa học đem phần mềm cần thiết như: axit cloaxetic (dùng tổ hợp hóa học khử cỏ 2,4-D; 2,4,5-T …), muối hạt axetat của nhôm, crom, Fe (dùng thực hiện hóa học nạm color khi nhuộm vải vóc, sợi), một số trong những este (làm dung dịch, nguyên liệu, dung môi, …), xenlulozơ axetat (chế tơ axetat), …

Xem thêm: Giúp teen 2k2 thi cuối kỳ “nhẹ như lông hồng” – Phần 1: Chuẩn bị

    – Các axit khác:

        + Các axit phệ như axit panmitic (n-C15H31COOH), axit stearic (n-C17H35COOH), … được dùng để làm chế xà chống. Axit benzoic được sử dụng nhập tổ hợp phẩm nhuộm, nông dược, … Axit salixylic dùng để làm chế dung dịch cảm, dung dịch tẩm quất, hạn chế nhức, …

        + Các axit đicacboxylic (như axit ađipic, axit phtalic, …) được sử dụng nhập phát hành poliamit, polieste nhằm chế tơ sợi tổ hợp.

✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐