trac nghiem tieng anh3000 Câu chất vấn Trắc nghiệm Tiếng Anh

Nhằm mục tiêu tương hỗ những cử tử ôn luyện môn Tiếng Anh cho tới kì đua trung học phổ thông Quốc gia đạt thành quả cao, VietJack biên soạn cỗ 3000 thắc mắc trắc nghiệm bao gồm không hề thiếu những chủ thể đem nhập cấu tạo bài bác đua trung học phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh chung chúng ta ôn luyện đảm bảo chất lượng và giành được thành quả cao nhập bài bác đua môn Tiếng Anh nhập Đại học tập.

200 câu trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án

Trắc nghiệm Ngữ âm (Phonetics) cơ bản

 • 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 3)

Trắc nghiệm Ngữ âm (Phonetics) nâng cao

 • 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 3)

200 câu trắc nghiệm Trọng âm đem đáp án

Trắc nghiệm Trọng âm (Stress) cơ bản

 • 100 câu trắc nghiệm Trọng âm đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Trọng âm đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Trọng âm đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 3)

Trắc nghiệm Trọng âm (Stress) nâng cao

 • 100 câu trắc nghiệm Trọng âm đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Trọng âm đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Trọng âm đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 3)

200 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan đem đáp án

 • 100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 3)

Trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan (Synonym) nâng cao

 • 100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa tương quan đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 3)

200 câu trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa đem đáp án

Trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa (Antonym) cơ bản

 • 100 câu trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 3)

Trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa (Antonym) nâng cao

 • 100 câu trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Từ trái khoáy nghĩa đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 3)

500 câu trắc nghiệm Điền kể từ nhập điểm rỗng môn Tiếng Anh đem đáp án

Trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh cơ bản

 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 1)
 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 2)
 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 3)
 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 4)

Trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh nâng cao

 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 1)
 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 2)
 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 3)
 • 250 câu trắc nghiệm Điền kể từ Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 4)

500 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án

250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh cơ bản

 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 1)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 2)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 3)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 4)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 5)

250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh nâng cao

 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 1)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 2)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 3)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 4)
 • 250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 5)

650 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án

350 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản

 • 350 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 1)
 • 350 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 2)
 • 350 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 3)
 • 350 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 4)
 • 350 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 5)

300 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản

 • 300 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 1)
 • 300 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 2)
 • 300 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 3)
 • 300 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 4)
 • 300 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 5)

300 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai Tiếng Anh đem đáp án

Trắc nghiệm Tìm lỗi sai cơ bản

 • 150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - Phần 4)

Trắc nghiệm Tìm lỗi sai nâng cao

 • 150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - Phần 3)

980 thắc mắc trắc nghiệm Tiếng Anh Multiple Choice đem đáp án

Trắc nghiệm Multiple Choice cơ bản

 • 600 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 600 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 600 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 3)
 • 600 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (cơ bạn dạng - phần 4)

Trắc nghiệm Multiple Choice nâng cao

 • 380 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 1)
 • 380 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 2)
 • 380 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 3)
 • 380 câu trắc nghiệm Multiple Choice đem đáp án đặc biệt hoặc (nâng cao - phần 4)

Trắc nghiệm Ngữ âm đem đáp án (cơ bản)

Câu 1: A. justice     B. campus     C. culture     D. brush

Bạn đang xem: trac nghiem tieng anh

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /ə/

Câu 2: A. work     B. form     C. stork     D. force

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ɔː/. Đáp án A phần gạch men chân vạc âm là /ɜː/

Câu 3: A. eleven     B. elephant     C. examine     D. exact

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ɪ/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /e/

Câu 4: A. assure     B. pressure     C. possession     D. assist

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch men chân vạc âm là / ʃ/. Đáp án D phần gạch men chân vạc âm là /s/

Câu 5: A. species    B. invent     C. medicine     D. tennis

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch men chân vạc âm là /e/. Đáp án A phần gạch men chân vạc âm là /ɪ/

Câu 6: A. deal     B. teach     C. break     D. clean

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch men chân vạc âm là / iː/. đáp án C phần gạch men chân vạc âm là /eɪ/

Câu 7: A. supported    B. approached     C. noticed     D. finished

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch men chân vạc âm là /t/. Đáp án A phần gạch men chân vạc âm là /ɪd/

Câu 8: A. justice     B. campus     C. culture     D. brush

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /ə/

Câu 9: A. date     B. face     C. page     D. map

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch men chân vạc âm là /eɪ/. Đáp án D phần gạch men chân vạc âm là /æ/

Câu 10: A. dressed     B. dropped     C. matched     D. joined

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch men chân vạc âm là /t/. Đáp án D phần gạch men chân vạc âm là /d/

Câu 11: A. walk     B. call     C. take     D. talk

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch men chân vạc âm là /ɔː/. Đáp án C phần gạch men chân vạc âm là /eɪ/

Câu 12: A. find     B. think     C. drive     D. mind

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /aɪ/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /ɪ/

Câu 13: A. hood     B. hook     C. stood     D. tool

Đáp án D

Xem thêm: Teen 2k: ôn thi học kì không nhất thiết phải bỏ dở học thêm

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch men chân vạc âm là /ʊ/. Đáp án D phần gạch men chân vạc âm là /uː/

Câu 14: A. canal     B. journal     C. refusal     D. infernal

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án A phần gạch men chân vạc âm là /æ/

Câu 15: A. definition     B. suggestion     C. situation     D. production

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ʃn/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /tʃən/

Câu 16: A. exported     B. enjoyed     C. existed     D. crowded

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ɪd/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /d/

Câu 17: A. Wednesday     B. handsome     C. dependent     D. grandchild

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch men chân là âm câm. Đáp án C phần gạch men chân vạc âm là /d/

Câu 18: A. ocean     B. official     C. sincere     D. ancient

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch men chân vạc âm là /ʃ/. Đáp án C phần gạch men chân vạc âm là /s/

Câu 19: A. missed     B. filled     C. published     D. watched

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /t/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /d/

Câu 20: A. walked    B. involved     C. missed     D. jumped

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch men chân vạc âm là /t/. Đáp án B phần gạch men chân vạc âm là /d/

Câu 21: A. collect     B. operate     C. hobby     D. voluntee

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ɒ/. Đáp án A phần gạch men chân vạc âm là /ə/

Câu 22: A. pushed     B. missed     C. washed     D. naked

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch men chân vạc âm là /t/. Đáp án D phần gạch men chân vạc âm là /ɪd/

Câu 23: A. climate     B. liveable     C. city     D. discussion

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch men chân vạc âm là /ɪ/. Đáp án A phần gạch men chân vạc âm là /aɪ/

Câu 24: A. solar    B. infrastructure     C. designer     D. focus

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án C phần gạch men chân vạc âm là /z/. Đáp án C phần gạch men chân vạc âm là /s/

Câu 25: A. objection     B. obey     C. impose     D. forbid

Xem thêm: cách tạo động lực

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch men chân vạc âm là /ə/. Đáp án C phần gạch men chân vạc âm là /əʊ/

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official