Ways Of Socialising Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài xích Ways Of Socialising.

I. Vocabulary

 1. – social [‘sou∫l] (adj): nằm trong xã hội
 2. – society [sə’saiəti] (n)
 3. – to tướng socialise (v): xã hội hóa
 4. – to tướng attract sb’s attention (v): tạo ra (thu hút) sự xem xét của ai
 5. – verbal [‘və:bl] (a): vì chưng tiếng, hữu ngôn # non-verbal (a): phi ngôn
 6. – informal [in’fɔ:ml] (adj) = friendly: thân thương # formal (adj): trịnh trọng
 7. – informality (n): sự thân ái mật
 8. – nod (v); gật đầu
 9. – signal [‘signəl] (n0: lốt hiệu
 10. – to tướng get off (v): xuống (xe) # to tướng get on
 11. – to tướng be excited (v): phấn khích
 12. – to tướng jump up and down: nhảy lên
 13. – instance [‘instəns] (n): ngôi trường hợp
 14. – for instance: ví dụ, chẳng hạn
 15. – obvious (adj) [‘ɒbviəs] : rõ rệt, hiển nhiên
 16. – approach [ə’prout∫] (v): lại sát, cho tới gần
 17. – communication [kə,mju:ni’kei∫n] (n): sự giao phó tiếp
 18. – to tướng communicate [kə’mju:nikeit](v)
 19. – common (adj): thường thì, phổ biến
 20. – to tướng wave (v): vẫy tay
 21. – to tướng raise one’s hands: giơ tay
 22. appropriate [ə’proupriət] (adj): thíach hợp
 23. – choice [t∫ɔis] (n): sự lựa chọn
 24. – to tướng choose –chose-chosen
 25. – to tướng pass (v): chuồn ngang qua
 26. – to tướng catch one’s eye: đón đôi mắt của ai
 27. – slightly [‘slaitli] (adj): nhẹ nhõm nhàng
 28. – to tướng whistle [wisl] (v): húyt sáo
 29. – to tướng rude to tướng sb: bất nhã, bất lịch sự và trang nhã với ai

II. Grammar.

Bạn đang xem: Ways Of Socialising Môn Tiếng anh Lớp 12

Câu ngôi trường thuật, thẳng loại gián tiếp nhập Tiếng Anh.

Nguyên tắc lưu ý Lúc gửi kể từ câu thẳng sang trọng loại gián tiếp:

 • Đổi ngôi, thay đổi tân ngữ
 • Lùi thì
 • Đổi cụm kể từ chỉ thời hạn, điểm chốn

a, Câu thẳng ở dạng câu kể/ trần thuật gửi thành:

S+said/said to tướng sb/told sb+that+mệnh đề.

b, Câu thẳng ở dạng câu hỏi:

 • Câu căn vặn Yes/ No question gửi thành:

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10

S + asked/asked sb/wondered/wanted to tướng know + if/whether + mệnh đề.

 • Câu căn vặn Wh-questions gửi thành:

S + asked/asked sb/wondered/wanted to tướng know+ mệnh đề.

c, Câu thẳng ở dạng câu khẩu lệnh (Vinf/ Don’t + Vinf, please) gửi thành:

S + asked/ told/ ordered/ advised/ wanted/ warned+ sb + (not) to tướng Vinf

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ Anh 12.

Xem thêm: hoc tot