Xét dấu tam thức bậc hai? Giải phương trình bậc hai như thế nào? Môn Toán lớp 10

1. Định lí đấu tam thức bậc hai

Bạn đang xem: Xét dấu tam thức bậc hai? Giải phương trình bậc hai như thế nào? Môn Toán lớp 10

Định lý: Tam thức bậc nhị so với x là biểu thức sở hữu dạng: f(x) = ax2+bx+c, vô cơ a, b, c là những hệ số (a ≠ 0).

Dấu của tam thức bậc hai

Với tam thức bậc hai: f(x) = ax2+bx+c (a ≠ 0), có Δ = b2+ ac:

+ Nếu Δ < 0 thì f(x) luôn luôn nằm trong vết với thông số a với từng x ∈ R

+ Nếu Δ = 0 thì f(x) sở hữu nghiệm kép x = -b/2a. Khi cơ, f(x) sở hữu nằm trong vết với thông số a với từng x ≠ -b/2a.

+ Nếu Δ > 0 thì f(x) sở hữu 2 nghiệm x1, x2 (x1 < x2), luôn luôn nằm trong vết với thông số a với từng x (;x1)(x2;+) và luôn luôn trái khoáy vết với thông số a với từng x (x1, x2).

Xem thêm: Teen 2k: ôn thi học kì không nhất thiết phải bỏ dở học thêm

2. Bất phương trình bậc hai

Định nghĩa:

Bất phương trình bậc nhị ẩn x là bất phương trình dạng ax2+bx+c < 0 (ax2+bx+c > 0; ax2+bx+c ≤ 0; ax2+bx+c ≥ 0) vô cơ a, b, c là những số thực với a ≠ 0.

Giải bất phương trình bậc hai: Ta sử dụng quyết định lí về vết của tam thức bậc nhị.

Chú ý: 

 

Xem thêm: thi cử